BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 562/TCT-CS
V/v Chuyển nhượng bất động sản

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 17582/CT-TTHT ngày15/07/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc lập hoá đơn và kê khai thuếGTGT, TNDN khi nhận tiền góp vốn của Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà - Việt Đức.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại hợp đồng hợp tác kinh doanh số 42/HĐHTKD - PVFC Land đượcký ngày 24/8/2009 giữa Công ty cổ phần bất động sản tài chính dầu khí Việt Nam(PVFC Land - bên A) và Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà - Việt Đức (bên B) (gửicùng công văn số 17582/CT- TTHT nêu trên) quy định:

"Điều 1: Nội dung của hợp đồng:

1.1. Nội dung hợp tác

..... Hai bên thống nhất hợp tác trên cơ sở ký kết Hợp đồnghợp tác kinh doanh không huỷ ngang dưới hình thức liên doanh được đồng kiểmsoát bởi các Bên góp vốn liên doanh để cùng được sử dụng chung Lô đất, cùng đầutư xây dựng, kinh doanh và khai thác các sản phẩm và dịch vụ công cộng của khốicông trình bao gồm khu chung cư cao cấp, dịch vụ thương mại vui chơi giải tríđược xây dựng trên một phần lô đất HH3 - nằm trong Dự án Khu đô thị mới Nam AnKhánh do Công ty SUDICO làm chủ đầu tư Dự án Khu chung cư cao cấp, dịch vụ hỗhợp - Khu đô thị mới....

1.2. Nguyên tắc hợp tác

1.2.1. Hình thức hợp tác

...Hai bên hợp tác đầu tư cùng góp vốn để được sử dụng chunglô đất, cùng đầu tư xây dựng Khu chung cư cao cấp dịch vụ thương mại vui chơigiải trí trên diện tích 28.059 m2 thuộc lô đất HH3- Dự án khu đô thị Nam AnKhánh.

Hai bên sẽ hợp tác đầu tư thực hiện dự án, kinh doanh cácsản phẩm của dự án trên cơ sở phân chia sản phẩm, lợi nhuận và chi phí theo tỷlệ vốn góp 90-10 (Bên A: 90% và Bên B: 10%)

1.2.2. Nguyên tắc hợp tác

1.2.2.1. Việc hợp tác đầu tư giữa hai bên theo nguyên tắccùng góp vốn theo tỷ lệ 90:10

(Bên A: 90% và Bên B: 10%). Mọi nghĩa vụ, trách nhiệm vàquyền lợi sẽ được phân định theo tỷ lệ góp vốn và được quy định chi tiết trongcác hợp đồng phát sinh trong quá trình thực hiện dự án trên nguyên tắc đảm bảoquyền lợi hợp lý, hợp pháp giữa hai bên sau này...

2.2.2. Hai bên nhất trí cử Công ty cổ phần bất động sản Tàichính dầu khí Việt Nam là pháp nhân đại diện và là đơn vị ký kết các hợp đồngphát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án với bên thứ ba; Trongtrường hợp này, các bên thống nhất sử dụng tư cách pháp nhân và con dấu của bênA để thực hiện giao dịch và ký kết hợp đồng....

...

Điều 5. Phương thức xác định và phân chia kết quả đầu tư

5.1. Phương thức xác định kết quả hợp tác đầu tư

 (a) Xác định trên sản phẩm của dự án

 (b) Xác định vào sự hưởng lợi của dự án đem lại

 (c) Các yếu tố khác có lợi nhuận khi phát sinh

5.2. Phương thức phân chia sản phẩm đầu tư theo tỷ lệ gópvốn của mỗi bên.

5.3. Mỗi bên phải chịu trách nhiệm về các loại thuế, phíphát sinh liên quan từ việc sử dụng, khai thác các sản phẩm của dự án theo đúngquy định của pháp luật

Điều 6. Nguyên tắc quản lý và điều hành dự án.

6.1. Nguyên tắc điều hành- quản lý dự án

...6.1.4. Nguyên tắc sử dụng tài sản của dự án: nếu tài sảnnào thuộc quyền sở hữu, định đoạt của các bên khi đ∙ đem góp vốn vào dự án thìthuộc quyền sở hữu của dự án và các bên không có quyền tự xử lý đối với tài sảnDự án. Tài sản thuộc quyền sở hữu của dự án phải được quản lý sử dụng có hiệuquả, bảo vệ an toàn tài sản và thực hiện đúng các quy định về quản lý tài sảndự án.

6.2. Thành lập Ban quản lý dự án: Bên B uỷ quyền toàn bộ choBên A quản lý điều hành Dự án thông qua việc thành lập Ban quản lý dự án đểtrực tiếp quản lý và Điều hành dự án. Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trướccác bên theo đúng quyền hạn và trách nhiệm được giao...

...

Điều 16. Các cam kết khác

Hai bên cam kết:

Hợp đồng này là cơ sở để ký kết các hợp đồng, các phụ lụchợp đồng cụ thể giữa hai bên sau này và được bảo lưu trong suốt quá trình thựchiện dự án, kể cả trong trường hợp các bên có thay đổi về dân sự;..."

Theo các nội dung trên thì trong Hợp đồng hợp tác kinh doanhcó nội dung phân chia sản phẩm, lợi nhuận và chi phí. Tuy nhiên đây mới là hợpđồng nguyên tắc. Vì vậy, đề nghị Cục thuế làm việc với doanh nghiệp để làm rõbản chất của hợp đồng hợp tác góp vốn kinh doanh giữa Công ty cổ phần bất độngsản tài chính dầu khí Việt Nam (PVFC Land - bên A) và Công ty cổ phần đầu tưSông Đà - Việt Đức (bên B).

Ngoài ra, tại Điều 9 của hợp đồng chưa quy định rõ việcchuyển nhượng vốn góp, sản phẩm cuối cùng của dự án cho bên thứ ba (kể cả việcchuyển nhượng giữa PVFC Land và Sông Đà Việt Đức). Đối với nội dung này, đề nghịCục thuế tham khảo công văn số 4835/TCT-CS ngày 29/11/2010 trả lời Cục thuếtỉnh Tây Ninh về chính sách thuế GTGT và TNDN đối với khoản tiền góp vốn hợp tácđầu tư xây dựng của Công ty TNHH R.E.S.T.A.C.O với Công ty cổ phần Địa ốc AnPhú - Mộc Bài (bản photocopy kèm theo).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội nghiêncứu và căn cứ tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội đượcbiết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Nguyễn Vân Chi