BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5620/BKHĐT-QLKKT
V/v cho thuê nhà xưởng dư thừa của Công ty TNHH Quốc tế Viễn Đông

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 250/BQL-QLĐT ngày 03/8/2011 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh về việc cho thuê nhà xưởng còn nhàn rỗi của Công ty TNHH Quốc tế Viễn Đông tại KCX và CN Linh Trung III, tỉnh Tây Ninh. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm c khoản 1 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh trong KCN, KCX, KCNC và KKT được chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất, thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong KCN, KCX, KCNC và KKT để xây dựng nhà xưởng, văn phòng và các công trình khác phục vụ sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

2. Đối với trường hợp của Công ty TNHH Quốc tế Viễn Đông (Công ty) tại KCX Linh Trung III, Công ty có nhà xưởng dư thừa không sử dụng, vì vậy, theo quy định tại mục 1 nêu trên, Công ty được phép cho thuê nhà xưởng dư thừa. Tuy nhiên, việc cho thuê nhà xưởng là kinh doanh bất động sản thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, vì vậy Công ty cần đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

Sau khi được thẩm tra đáp ứng đủ điều kiện về kinh doanh bất động sản theo quy định (trong đó đáp ứng đủ số vốn pháp định đối với tổ chức kinh doanh bất động sản theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP nêu trên), Công ty hoàn thiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề cho thuê nhà xưởng theo quy định của pháp luật đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Ban tham khảo, hướng dẫn Công ty thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, Vụ QLKKT
.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ QUẢN LÝ CÁC KHU KINH TẾ
Vũ Đại Thắng