BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5620/TCHQ-VP
V/v thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với xuất khẩu vải thiều

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tạo thuậnlợi cho hoạt động xuất khẩu vi thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Hảiquan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉđạo các đơn vị triển khai một s nội dung sau:

1. Tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp xuất khẩu vithiều, bố trí cán bộ công chức làm thủ tục ngoài giờ để hỗ trợ doanh nghiệp khicó đề nghị.

2. Không thu bất cứ khoản thu nào ngoài phí và lệ phí theo quy định củapháp luật.

3. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Tổngcục trưởng về những đơn vị, cá nhân gây phiền hà, sách nhiễu, không tạo điều kiệncho doanh nghiệp xuất khẩu vi thiều.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, VP

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn