B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 5621/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với hoạt động chuyn nhượng bất động sản

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 4035/CT -KTT2 ngày 24/7/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận v chính sách thuế TNDN đi với hoạt động chuyn nhượng bt độngsản, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 2 Điều 110 và Khoản 1 Điều 111 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 quy định:

Điều 110. Quyền và nghĩa vụ của tổchức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tin sử dụng đt

“2. T chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sửdụng đt đã tr không có ngun gc từ ngân sách nhà nước thì có cácquyn và nghĩa vụ sau đây:

a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất vàcông trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng đã được xây dựng gắn liền với đt;

b) Cho thuê quyền sử dụng đất và côngtrình kiến trúc, kết cu hạ tầng đã được xây dựng gắn liền với đất;... ”

Điều 111. Quyền và nghĩa vụ của tổchức kinh tế sử dụng đất thuê

1. Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất có các quyềnvà nghĩa vụ sau đây:...

c) Bán tài sản, góp vốn bằng tài sảnthuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua tài sản được Nhà nước tiếptục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

d) Cho thuê lại đt đã được xây dựng xong kết cu hạ tầng trong trường hợp được phépđu tư xây dựng kinh doanh kết cu hạ tng tại khu công nghiệp, khu công nghệcao, khu kinh tế;

đ) Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đt trước ngày Luật này có hiệu lựcthi hành mà đã tr tiền thuê đt cho c thời gian thuê hoặc đã trả trước tin thuê đt cho nhiu năm mà thời hạn thuê đất đã đượctrả tiền còn lại ít nht là nămnăm thì có các quyn và nghĩa vụ quy định tại Điều 110 của Luật này trong thời hạn đã trảtin thuê đt; trường hợp có nhu cầu chuyển sanghình thức giao đất có thu tin sử dụng đt thì phải nộp tin sử dụng đất trừ đi tin thuê đt đã trả và có các quyn, nghĩa vụ quy định tại Điu 110 của Luật này.”

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế căn cứ quy địnhcụ th tại Luật Đất đai năm 2003, văn bảnquy phạm pháp luật có liên quan và tình hình thực tế của Công ty xác định rõ hoạtđộng cho thuê căn hộ của Công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sởđó, căn cứ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về chính sách thuế để xác địnhnghĩa vụ thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
-
Vụ PC (TCT);
-
Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung