BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5622/BTP-HCTP
V/v chứng thực bản sao từ bản chính

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng VạnXuân

Trả lời Công văn số 29/CV ngày18/6/2012 của Công ty cổ phần xây dựng Vạn Xuân hỏi về việc chứng thực bản saotừ bản chính Hợp đồng lao động, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 5 Nghị địnhsố 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từbản chính, chứng thực chữ ký và Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 sửađổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP thì Công ty cổ phần xây dựngVạn Xuân không có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính. Vì vậy, Công tycó thể yêu cầu bất kỳ cơ quan có thẩm quyền chứng thực nào thực hiện việc chứngthực Hợp đồng lao động, nếu Hợp đồng lao động của Quý Công ty không thuộc cáctrường hợp không được chứng thực bản sao từ bản chính quy định tại Điều 16 củaNghị định số 79/2007/NĐ-CP

Tuy nhiên, do Hợp đồng lao động làcủa Doanh nghiệp phát hành nên Doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục sao y từbản chính theo quy định của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 củaChính phủ về công tác văn thư./.

Nơi nhận:

- Như trên;- Bộ trưởng (để báo cáo);- TT Đinh Trung Tụng (để báo cáo);- Lưu: VT, Vụ HCTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Cường