BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Vướng mắc Thông tư số 128/2013/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.
Trả lời công văn số 461/HQĐT-NV ngày 02/4/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp báo cáo vướng mắc thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Vướng mắc về mở tờ khai hải quan mới đối với hàng hóa có thay đổi mục đích sử dụng
Căn cứ khoản 8 Điều 11, khoản 1 Điều 96 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và điểm 1.1 khoản 1 Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính, thì việc xác định thời gian sử dụng hàng hóa tại Việt Nam căn cứ vào thời điểm nhập khẩu theo tờ khai Hải quan và thời điểm thay đổi mục đích sử dụng (thời điểm đăng ký tờ khai mới). Vì vậy, việc đăng ký tờ khai mới là cần thiết để xác định thời điểm áp dụng các chính sách thuế, đảm bảo công tác quản lý thuế và quản lý hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu.
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp thực hiện theo đúng quy định tại khoản 8 Điều 11 Thông tư số 128/2013/TT-BTC nêu trên.
2. Vướng mắc về hồ sơ hải quan khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, người khai hải quan nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan hồ sơ hải quan, trong đó có bao gồm hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng ủy thác xuất khẩu (nếu xuất khẩu ủy thác) đối với hàng hóa xuất khẩu có thuế xuất khẩu, hàng xuất khẩu có yêu cầu hoàn thuế, không thu thuế, hàng hóa có quy định về thời điểm liên quan đến hợp đồng xuất khẩu.
Trong trường hợp hàng hóa xuất kinh doanh không có yêu cầu hoàn thuế, không thu thuế nhập khẩu nhưng có yêu cầu hoàn thuế giá trị gia tăng thì vẫn phải cung cấp Hợp đồng mua bán hàng hóa theo đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12.
3. Vướng mắc về văn bản thông báo hàng hóa dự kiến thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 8 Điều 11 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, thì hàng hóa có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, xét miễn thuế, áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, mức thuế theo hạn ngạch thuế quan, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa; người nộp thuế phải có văn bản thông báo về số lượng, chất lượng, chủng loại, mã số, trị giá, xuất xứ hàng hóa dự kiến thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa.
Quy định này đã cụ thể các tiêu chí thông tin cần cung cấp trong văn bản thông báo. Do vậy, văn bản thông báo của doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ thông tin như quy định thì được chấp nhận, không yêu cầu mẫu quy định riêng.
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.
4. Vướng mắc nêu tại điểm 2, điểm 4, điểm 5, điểm 6 công văn số 461/HQĐT-NV nêu trên của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp
- Về kiến nghị phân loại hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau: Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp để tổng hợp trình Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2013/TT-BTC.
- Về mẫu Quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa số 03/QĐHT /2013: Khi ban hành Quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp điều chỉnh nội dung “Người nhận thông báo” thành “Nơi nhận”. Nội dung phần “Nơi nhận” quy định “như Điều 2, các đơn vị khác cần gửi quyết định và đơn vị lưu trữ.
- Về mẫu công văn đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế số 08/CVĐKDMMT /2013: Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp để tổng hợp trình Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2013/TT-BTC.
- Về mẫu Quyết toán hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định số 12/QTHHNKMT /2013: Nội dung này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 8125/TCHQ-TXNK ngày 27/12/2013 hướng dẫn. Đề nghị, Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu, thực hiện.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hq tỉnh, thành phố (để t/h);
- Cục GSQL, Vụ PC (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK - CST (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?

>> Xem thêm:  Thủ tục thu hồi đất nông nghiệp để làm khu công nghiệp ? Chính sách hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất ?