BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5625/TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố HàNội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 55856/CT-KTT6 ngày 30/10/2014 của Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế. Về vấnđề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông tưsố 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuếGTGT: "c) Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theophương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồsơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng củahàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăngcủa hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuếgiá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưađược bù trừ hết theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuếgiá trị gia tăng cho dự án đầu tư".

Tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT:"3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới.

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt độngthuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới(trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giaiđoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tưvà phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kêkhai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện, số thuế GTGTđược kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạtđộng sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

...

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGTtheo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này là dự án đầu tư được cơ quan cóthẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trường hợp dự ánđầu tư không thuộc đối tượng được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầutư thì phải có phương án đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định đầu tưphê duyệt."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trườnghợp Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông có dự án "Mở rộng hệthống cấp nước quận Hà Đông, cấp nước cho các huyện Hoài Đức, Thanh Oai sử dụngnguồn nước sạch Sông Đà" đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt theo Quyết địnhsố 1999/QĐ-UBND ngày 04/5/2011 thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lýcủa Cục Thuế TP Hà Nội: Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông được xemxét hoàn thuế đối với dự án đầu tư theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 18Thông tư số 219/2013/TT-BTC .

Tổng cục Thuế thông báo để Cục ThuếTP Hà Nội biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn