BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5627/BCT-TCNL
V/v xuất khẩu than cám 5

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2013

Kínhgửi: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Bộ Công Thương nhận được công vănsố 3232/VINACOMIN-XNK ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN) đề nghị được tiếp tục xuất khẩu than cám 5; saukhi xem xét các nội dung liên quan, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công Thương hướng dẫn xuất khẩuthan, từ năm 2013 sẽ dừng xuất khẩu than cám 5 để cung cấp cho các hộ tiêu thụtrong nước. Tuy nhiên, theo kết quả tính toán cân đối cung - cầu than trong Đềán cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện đến năm 2020, định hướng đến năm2030 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 5964/QĐ-BCT ngày 09tháng 10 năm 2012 cho thấy, trong giai đoạn 2013 - 2015 than cám 5 sản xuấttrong nước sau khi đáp ứng đủ cho các hộ tiêu thụ trong nước, đặc biệt than cấpcho điện vẫn dư thừa khoảng 1-3 triệu tấn. Theo báo cáo của VINACOMIN, sau khiđáp ứng đủ nhu cầu than trong nước, dự kiến trong 6 tháng cuối năm trên các khobãi than của VINACOMIN sẽ tồn khoảng 3,2 triệu tấn than cám 5, trong đó thancám 5 HG khoảng 1,8 triệu tấn, cám 5 MK khoảng 200 ngàn tấn và cám 5 VD khoảng1,2 triệu tấn.

Để phù hợp với Luật Khoáng sản năm2010, phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng khai thác, chế biến than trongnước, Bộ Công Thương đang tổ chức rà soát điều chỉnh lại Thông tư số05/2007/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2007 hướng dẫn xuất khẩu than, dự kiến sẽban hành và có hiệu lực vào cuối quý III năm 2013, theo đó than cám 5 sẽ dừngxuất khẩu từ năm 2016. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩysản xuất, kinh doanh, giảm tồn kho theo tinh thần Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày10 tháng 5 năm 2012 và số 26/NQ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ, BộCông Thương chấp thuận cho VINACOMIN trong quý III năm 2013 được tiếp tục xuấtkhẩu than cám 5 có tiêu chuẩn chất lượng (theo TCVN 8910:2011):

Stt

Loại than xuất khẩu

Cỡ hạt (mm)

Độ tro khô, (Ak %)

Trị số tỏa nhiệt toàn phần khô (Qkgr cal/g)

1

Hòn Gai - Cẩm Phả

0 - 15

> 27 đến ≤ 35

≥ 5250 đến < 5950

2

Mạo Khê

0 - 15

> 27 đến ≤ 35

≥ 5000 đến < 5700

3

Vàng Danh - Nam Mẫu

0 - 15

> 27 đến ≤ 35

≥ 5050 đến < 5700

Trong quá trình thực hiện,VINACOMIN phải ưu tiên đáp ứng đủ nhu cầu than cho các hộ sử dụng trong nước,chỉ xuất khẩu khi trong nước không có khả năng tiêu thụ hết và hoàn toàn chịutrách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc than hợp phápvà tuân thủ các quy định về điều kiện kinh doanh, xuất khẩu than tại Thông tưsố 04/2007/TT-BCT và số 05/2007/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công Thươngvề hướng dẫn điều kiện kinh doanh và xuất khẩu than.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang