BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5627/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hoà Bình.

Tổng cục Thuế nhận đượccông văn số 2365/CT-KTrT ngày 28/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Hoà Bình đề nghịhướng dẫn vướng mắc liên quan đến việc xử lý hoá đơn trong thời gian cưỡng chếnợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về giải thích từ ngữ thì:

" ... 6 . Hoá đơnchưa có giá trị sử dụng là hoá đơn đã được in, khởi tạo theo quy định tại Nghịđịnh này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

7. Hoá đơn hết giá trị sửdụng là hoá đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hànhthông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hoá đơn bị mất sau khi đã thôngbáo phát hành, được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lýtrực tiếp; hoá đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngưng sử dụng mã số thuế (còngọi là đóng mã số thuế).

8. Sử dụng hoá đơn bấthợp pháp là việc sử dụng hoá đơn giả, hoá đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giátrị sử dụng; hoặc sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác (trừ hoá đơn do cơquan thuế phát hành) để lập khi bán hàng hoá, dịch vụ để hạch toán kế toán,khai thuế, thanh toán vốn ngân sách."

Tại điểm 1 điểm 3 Điều 9Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyếtđịnh hành chính thuế quy định:

" 1. Quyết địnhcưỡng chế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 (một) năm, kể từ ngày ghitrong quyết định cưỡng chế. Thời hiệu áp dụng cưỡng chế được ghi trong quyếtđịnh cưỡng chế; Quyết định cưỡng chế chấm dứt hiệu lực kể từ khi đối tượng bịcưỡng chế chấp hành xong quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế; đối tượngbị cưỡng chế đã nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vàongân sách nhà nước".

Tại khoản 1, Điều 13Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyếtđịnh hành chính thuế quy định:

"Hóa đơn thông báokhông còn giá trị sử dụng bao gồm các loại hóa đơn: hóa đơn tự in do các tổchức, cá nhân kinh doanh tự in; hóa đơn đặt in do các tổ chức, cá nhân kinhdoanh hoặc cơ quan thuế đặt in; hóa đơn điện tử do các tổ chức, cá nhân kinhdoanh khởi tạo, lập theo quy định của pháp luật".

Theo trình bày của CụcThuế tỉnh Hoà Bình, trường hợp Công ty TNHH MTV Anh Việt trong thời gian thôngbáo hoá đơn không còn giá trị sử dụng,

Công ty vẫn hoạt độngkinh doanh và sử dụng hóa đơn. Trong quý I/2014 Công ty có kê khai trên bảng kêhàng hoá dịch vụ bán ra hoá đơn sổ 0000188, ký hiệu 318.000 đồng.

Tháng 3/2014, Công tyTNHH tư vấn Minh Diệp đã kê khai khấu trừ trên bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vàomẫu 01-2/GTGT kèm theo tờ khai thuế GTGT quý I/2014, hoá đơn ký hiệu AV/12P số0000188 ngày 10/3/2014, giá trị hàng quá mua vào là 3.180.000 đồng, tiềnthuế GTGT là 318.000 đồng, Ngày 18/6/2014, Cục thuế Hoà Bình đã ra thông báo số 1196/TB đề nghị Công ty TNHH tư vấn Minh Diệp giải trình, bổ sung thông tin tàiliệu. Do đơn vị mua hàng là Công ty TNHH tư vấn Minh Diệp không biết số hóa đơnđó đã bị cơ quan thuế thông báo là hoá đơn bất hợp pháp cho nên đã kê khai thuếGTGT đầu vào theo quy định, sau đó được yêu cầu giải trình và biết rằng đó làhoá đơn bất hợp pháp nên đơn vị đã chủ động điều chỉnh giảm số thuế đã kê khai.

Hành vi trên của Công tyTNHH tư vấn Minh Diệp đã vi phạm vào khoản 2 điều 39 Nghị Định số 109/2013/NĐ-CPngày 24/9/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựcquản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn.

Căn cứ quy định trên vàtheo trình bày của Cục Thuế tỉnh Hoà Bình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Đốivới Công ty TNHH tư vấn Minh Diệp là đơn vị mua hàng, không biết hoá đơn kýhiệu AV/12P số 0000188 ngày 10/3/2014; giá trị hàng hoá mua vào là 3.180.000đồng, tiền thuế GTGT là 318.000 đồng đã bị cơ quan thuế thông báo là hoá đơnbất hợp pháp. Công ty được yêu cầu giải trình và biết hoá đơn bất hợp pháp thìCông ty TNHH tư vấn Minh Diệp đã chủ động điều chỉnh giảm số thuế đã kê khai.Do đó, Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến xử lý của Cục thuế là không xử phạttheo hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp đối với Công ty TNHH tư vấn MinhDiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Hoà Bình được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC , KK, QLN - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn