BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5628/TCT-CS
V/v xác định nghĩa vụ thuế đối với phần vốn nhà nước

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Tổng Công ty Đầu tư và kinhdoanh vốn Nhà nước (SCIC)

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ,ngày 27/11/2014, Tổng cục Thuế đã mời các đơn vị có liên quan (SCIC, Cục Thuếthành phố Hải Phòng và Công ty) họp bàn và đề xuất các phương án xử lý về việcgiải quyết kiến nghị của Công ty CP Cung ứng Lao động & Thương mại HảiPhòng tại công văn số 60/2014/CV ngày 27/10/2014. Tiếp theo, ngày 8/12/2014,Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2245/CT-Ktr1 ngày 1/12/2014 của Cục Thuếthành phố Hải Phòng về việc xử lý khoản tiền phạt vi phạm hành chính về thuếqua kiểm tra.

Qua nghiên cứu hồ sơ kèm theo, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Phụ lục Biên bản kèm theo Biênbản kiểm tra ngày 6/7/2012, Công ty CP Cung ứng lao động và thương mại có ýkiến: số tiền 234.376.120 đồng là số thuế TNDN từ 1/7/2007 và năm 2008 nằmtrong số tiền thuế miễn, giảm Công ty đã hạch toán tăng nguồn vốn nhà nước tạiDoanh nghiệp, SCIC đã bán hết vốn nhà nước và thu về SCIC nên Doanh nghiệpkhông có nguồn vốn để thực hiện với NSNN. Vì vậy Công ty đề nghị Cục Thuế HảiPhòng làm việc với SCIC để giải quyết theo chỉ đạo tại công văn số 16064/BTC-TCT của Bộ Tài chính.

Tại công văn số 2245/CT-Ktr1 ngày1/12/2014 nêu trên, Cục Thuế Hải Phòng có báo cáo: Căn cứ tài liệu Công ty đãcung cấp bổ sung liên quan đến việc hạch toán khoản thuế TNDN được ưu đãi thểhiện Công ty không hạch toán tăng phần vốn góp của Nhà nước (Vốn điều lệ doanhnghiệp vẫn là 5 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước vẫn chiếm 51% vốn điều lệ là2,55 tỷ đồng), Công ty cũng không nộp phần cổ tức được chia về Tổng Công ty Đầutư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), lợi nhuận còn lại sau thuế TNDN Công tyhạch toán vào quỹ đầu tư phát triển. Do vậy, SCIC không có căn cứ để chuyển trảcho Công ty theo đề nghị của Cục Thuế thành phố Hải Phòng. Đến thời điểm hiệntại, Công ty CP Cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng đã nộp đủ tiền thuếTNDN do không được miễn giảm là 234 triệu vào NSNN.

Từ các vấn đề nêu trên, Tổng cụcThuế đề xuất trình lãnh đạo Bộ như sau:

Căn cứ ý kiến của SCIC và Cục Thuếnêu tại cuộc họp về việc Công ty CP cung ứng lao động và thương mại Hải Phòngchưa thực hiện tăng vốn điều lệ tại doanh nghiệp, do đó việc Công ty báo cáorằng Công ty đã hạch toán tăng nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp và thu vềSCIC là chưa có cơ sở, nên chưa có căn cứ để xử lý theo công văn số16064/BTC-TCT ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính. Do đó, Tổng cục Thuế đề nghịTổng Công ty đầu và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) có ý kiến chính thức về kiếnnghị của Công ty CP cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng liên quan đếnphần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và gửi về Tổng cục Thuế trước ngày26/12/2014 để TCT có cơ sở tổng hợp, báo cáo Bộ trả lời Cục Thuế và Công ty.

Xin cám ơn sự phối hợp công tác củaQuý đơn vị./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn