BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 563/BXD-KHTK
V/v Thành lập Công ty cổ phần đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Long phú 2.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ HoàngTrung Hải tại Thông báo số 95/TB-VPCP ngày 23/3/2009 giao Bộ Xây dựng chủ trìthành lập Công ty cổ phần làm chủ đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 2với công suất 1200MW, để áp dụng Dự án về khoa học công nghệ “Nghiên cứu, thiếtkế, chế tạo trong nước thiết bị nhà máy nhiệt điện chạy than công suất tổ máyđến 600MW ”.

Để chuẩn bị cho việc thành lập Công ty cổ phần làm chủ đầutư Nhà máy nhiệt điện Long Phú 2, Bộ Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp thuộc Bộcó điều kiện, năng lực tham gia công ty cổ phần gửi đăng ký (nêu rõ tỷ lệ thamgia vốn điều lệ) về Bộ Xây dựng trước ngày 15/4/2009./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng(để b/c).
- Lưu VP, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh