TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 563/GSQL-GQ1
V/v địa điểm làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH MTV xe đạp điện DK Việt Nhật.
(Đ/c: Số 6 Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

Trả lời công văn không số ngày 15/3/2017 của Công ty TNHH MTV xe đạp điện DK Việt Nhật về việc địa điểm làm thủ tục nhập khẩu linh kiện xe đạp, xe máy, ô tô điện, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với địa điểm làm thủ tục hải quan:

Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hàng hóa nhập khẩu của Công ty được làm thủ tục tại Chi cục Hải quan nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan nơi Công ty có trụ sở.

2. Về đề nghị được kiểm tra thực tế hàng hóa tại kho bãi của doanh nghiệp đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 102 Thông tư 38/2015/TT- BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Cục Giám sát Quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH MTV xe đạp điện DK Việt Nhật biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải