BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 563/KTKĐCLGD-VB
V/v công nhận văn bằng của người Việt Nam do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính

Phúc đáp công văn số 2339/TCHQ-TCCBngày 04/5/2013 của quý Cơ quan về việc thẩm định bằng tốt nghiệp đại học vàthạc sĩ ở nước ngoài, sau khi xem xét hồ sơ, Cục Khảo thí và Kiểm định chấtlượng giáo dục (KTKĐCLGD) có ý kiến như sau:

1. Đối với các văn bằng do các cơsở giáo dục đại học của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cấp đề nghị thực hiệnviệc công nhận văn bằng theo Hiệp định đã được ký kết ngày 15/3/2009 giữa BộGiáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ giáo dục nướcCộng hòa nhân dân Trung Hoa. Cục KTKĐCLGD cũng đã có công văn gửi các cơ sở đàotạo và các đơn vị tuyển dụng thông báo về vấn đề này (văn bản gửi kèm).

2. Đối với các văn bằng do các cơ sởgiáo dục đại học của Liên bang Nga cấp đề nghị thực hiện việc công nhận vănbằng theo Hiệp định đã được ký kết ngày 15/3/2010 giữa Chính phủ nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về việc công nhận và sựtương đương các văn bằng giáo dục và học vị khoa học. Cục KTKĐCLGD cũng đã cócông văn gửi các cơ sở đào tạo và các đơn vị tuyển dụng thông báo về vấn đề này(văn bản gửi kèm).

3. Đối với các trường hợp còn lại(văn bằng do các cơ sở giáo dục đại học của Anh, New Zealand, Úc cấp), để CụcKTKĐCLGD có cơ sở thẩm định và công nhận văn bằng, đề nghị quý Tổng cục thôngbáo cho các học viên có văn bằng hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu tại Điều 6 quyđịnh về hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng (văn bản gửi kèm) và gửi về CụcKTKĐCLGD theo địa chỉ 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cục KTKĐCLGD xin thông tin tới quýTrường.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Bùi Văn Ga (để b/c);
- CT. Ngô Kim Khôi (để b/c);
- Lưu: VT, VB.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Nghĩa