ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 563/UBND –CN.XDCB
V/v: Khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng sân thể thao, nghĩa trang nhân dân xã Đồng Quang.

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

-Các sở: xây dựng, tài nguyên và môi trường,
- UBND huyện từ sơn,
- UBND xã đồng quang.

Xét đề nghị của UBND xã Đồng Quang tại công văn số 70/CV-UB ngày 05.10.2005, của UBND huyện Từ Sơn tại công văn số 678/CV-UB ngày 08.12.2005, của Sở Xây dựng tại công văn số 86/XD-QH ngày 25.4.2006, về việc khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng sân thể thao, nghĩa trang nhân dân xã Đồng Quang; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho UBND xã Đồng Quang khảo sát địa điểm tại khu đất thuộc xã Đồng Quang huyện Từ Sơn, để lập dự án đầu tư xây dựng sân thể thao và nghĩa trang nhân dân xã Đồng Quang. Diện tích khảo sát các khu đất lập dự án cụ thể như sau:

- Sân thể thao khoảng 1,0 ha;

- Nghĩa trang nhân dân khoảng 1,0 ha.

(có sơ dồ các khu đất khảo sát kèm theo)

2. Giao các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Từ Sơn theo chức năng hướng dẫn thực hiện./.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Công Ngọ