BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5631/BTC-TCT
V/v thực hiện Thông tư số 45/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Tập đoàn điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 971/EVN-TCKT ngày 24/3/2009 của Tập đoànđiện lực Việt Nam (EVN) hỏi về việc thực hiện Thông tư số 45/2009/TT-BTC BộTài chính có ý kiến như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng

Tại điểm 1.2 Điều 2 Thông tư số 45/2009/TT-BTC ngày11/3/2009 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhậpdoanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất thuỷ điện quy định:

"Đối với công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc EVN thựchiện xác định số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất điện như sau:

Số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất điện

=

Số thuế GTGT đầu ra

-

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Số thuế GTGT đầu ra được xác định bằng công thức sau:

Số thuế GTGT đầu ra

=

Sản lượng điện

x

Giá tính thuế

x

Thuế suất thuế GTGT (10%)

...

Số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất điện được khấutrừ căn cứ hóa đơn GTGT hàng hoá, dịch vụ mua vào của Công ty thuỷ điện."

Điểm 2.2 Điều 2 Thông tư số 45/2009/TT-BTC nêu trên quyđịnh: "Số thuế GTGT đã nộp của các Công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộcEVN (căn cứ theo chứng từ nộp tiền) được xác định là số thuế GTGT đầu vào củaEVN và EVN được kê khai khấu trừ theo quy định."

Căn cứ quy định trên:

- Công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc EVN phải kê khai nộpthuế GTGT đối với hoạt động sản xuất điện theo thuế suất 10%.

- Trường hợp Công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc EVN khôngkê khai khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất điện khi xác địnhsố thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất điện tại địa phương mà kết chuyểnsố thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất điện để kê khai khấu trừ tại trụ sởEVN (tại Hà Nội) thì số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất điện của Côngty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc EVN được xác định bằng số thuế GTGT đầu ra xácđịnh theo hướng dẫn tại điểm 1.2 Điều 2 Thông tư 45/2009/TT-BTC nêu trên.

Theo đó, số thuế GTGT đầu ra đã nộp của các Công ty thuỷđiện hạch toán phụ thuộc EVN (căn cứ theo chứng từ nộp tiền) được xác định làsố thuế GTGT đầu vào của EVN và EVN được kê khai khấu trừ theo quy định.

2. Về thuế tài nguyên

Điều 5 Nghị định 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên và pháp lệnh sửa đổi, bổsung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên quy định: "Sản lượng tài nguyênthương phẩm thực tế khai thác là số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng tàinguyên khai thác thực tế trong kỳ nộp thuế, không phụ thuộc vào mục đích khaithác tài nguyên."

Điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định 05/2009/NĐ-CP nêu trên quyđịnh: "Đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thuỷ điện, giá tính thuế tàinguyên là giá bán điện thương phẩm bình quân."

Căn cứ các quy định trên thì: Đối với nước thiên nhiên dùngđể sản xuất thuỷ điện, sản lượng nước làm căn cứ tính thuế tài nguyên được xácđịnh là sản lượng điện xuất tuyến trong kỳ kê khai. Giá tính thuế tài nguyên nướcthiên nhiên sản xuất thuỷ điện được xác định là giá bán điện thương phẩm bìnhquân chưa bao gồm thuế GTGT.

Bộ Tài chính đã có Quyết định số 720/BTC-TCT ngày 9/4/2009thông báo giá bán điện thương phẩm bình quân làm giá tính thuế tài nguyên năm2009, cụ thể: tháng 1 và tháng 2 năm 2009 áp dụng mức giá 867đ/Kwh; từ tháng 3đến hết tháng 12 năm 2009 áp dụng mức giá 940đ/Kwh.

3. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

- Điều 33 Luật Quản lý thuế quy định: "Gia hạn nộp hồsơ khai thuế:

1. Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúnghạn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ thì được thủ trưởng cơ quan thuếquản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

2. Thời gian gia hạn không quá ba mươi ngày đối với việc nộphồ sơ khai thuế tháng, khai thuế năm, khai thuế tạm tính, khai thuế theo từnglần phát sinh nghĩa vụ thuế; sáu mươi ngày đối với việc nộp hồ sơ khai quyếttoán thuế, kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế".

Như vậy theo quy định của Luật Quản lý thuế thì người nộpthuế nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN chậm nhất là ngày 31/3. Việc gia hạn nộp hồsơ quyết toán thuế chỉ áp dụng đối với trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, tainạn bất ngờ.

Bộ Tài chính ghi nhận kiến nghị của EVN để nghiên cứu sửađổi quy định về quản lý thuế cho phù hợp.

- Theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chínhphủ và Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ banhành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêudùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp có nêu:Giãn thời gian nộp thuế TNDN trong thời gian 9 tháng đối với số thuế TNDN phảinộp năm 2009 của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (70% số thuế còn lại sau khi giảm)và của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm,thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; Sản xuất sản phẩm cơ khí là tưliệu sản xuất; Sản xuất vật liệu xây dựng, gồm: gạch, ngói các loại; vôi; sơn;Xây dựng, lắp đặt; Dịch vụ du lịch; Kinh doanh lương thực; Kinh doanh phân bón.

Như vậy theo chính sách kích cầu của Chính phủ nêu trên thì:Doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp có các hoạt động nêu trên sẽ được giãnthời hạn nộp thuế TNDN phải nộp năm 2009. Việc EVN đề nghị Bộ Tài chính chophép được giãn nộp thuế TNDN năm 2008 và năm 2009 là vượt quá thẩm quyền. Vấnđề này, Bộ Tài chính sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét.

4. Về tổ chức thực hiện

- Về thuế GTGT: Trường hợp các Công ty thuỷ điện hạch toánphụ thuộc EVN đã thực hiện khai thuế GTGT của kỳ khai thuế tháng 2/2009 khácvới hướng dẫn tại Thông tư số 45/2009/TT-BTC thì đề nghị Tập đoàn hướng dẫn cácCông ty khai điều chỉnh lại theo hướng dẫn tại Thông tư 45/2009/TT-BTC và khôngbị phạt kê khai chậm nộp.

- Về thuế tài nguyên: Bộ Tài chính đã có Quyết định số 720/BTC-TCT ngày 9/4/2009 thông báo giá bán điện thương phẩm bình quân làm giá tính thuếtài nguyên năm 2009, cụ thể: tháng 1 và tháng 2 năm 2009 áp dụng mức giá867đ/Kwh; từ tháng 3 đến hết tháng 12 năm 2009 áp dụng mức giá 940đ/Kwh.

Căn cứ mức giá nêu trên, các cơ sở sản xuất thuỷ điện (gồmcả công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc EVN) thực hiện khai điều chỉnh lại sốthuế tài nguyên phải nộp và không bị phạt kê khai chậm nộp.

5. Về gian hạn thời gian nộp thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị ở khâunhập khẩu của Tập đoàn và việc hoàn thuế GTGT: Bộ Tài chính đã báo cáo Thủtướng Chính phủ và sẽ có hướng dẫn cụ thể sau khi Thủ tướng Chính phủ có vănbản chỉ đạo.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tập đoàn điện lực Việt Nam biết vàthực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn