BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------
V/v: Vướng mắc hàng tạm nhập tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum
Trả lời công văn số 776/HQGLKT-NV ngày 31/10/2011 của Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum đề nghị hướng dẫn xử lý trường hợp tạm nhập mặt hàng gỗ nguyên liệu từ Campuchia quá thời hạn lưu tại Việt Nam mà chưa tái xuất hết, xin chuyển tiêu thụ nội địa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 3 Mục IV, Khoản 5 Mục V Thông tư 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương); căn cứ quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 37 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì hàng hóa tạm nhập chuyển tiêu thụ nội địa phải tuân thủ chính sách thuế, chính sách quản lý nhập khẩu như hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh. Do vậy, đối với trường hợp Cục nêu tại công văn 776/HQGLKT-NV dẫn trên nếu muốn chuyển tiêu thụ nội địa thì Công ty phải xuất trình cho cơ quan Hải quan giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia còn hiệu lực hoặc văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương cho phép chuyển gỗ nguyên liệu tạm nhập vào tiêu thụ nội địa.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh