B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5634/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Đất hiếm Việt Nam.
(KCN Thuận Thành 3,Thanh Khương; Thuận Thành, Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1306. 2015/VREX-CVkhông ngày của Công ty TNHH MTV Đất hiếm Việt Nam đề nghị hướng dẫn phân loại mặthàng đĩa Titan và muôi Titan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ thì việc phân loại hàng hóa phảicăn cứ vào tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa,tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Hồ sơ của Công ty khôngmô tả cụ thể các thông tin về thành phần, tính chất, cấu tạo của sản phẩm nên Tổngcục Hải quan không có cơ sở trả lời mã số cụ thể.

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam banhành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thìsản phẩm làm từ titan (trừ titan chưa gia công, bột titan, phế liệu và mảnh vụntitan) được phân loại vào mã số 8108.90.00.

Đề nghị Công ty đối chiếu sản phẩm đối chiếu mặt hàng thực tếnhập khẩu với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã sốchính xác.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV Đất hiếm ViệtNam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-Trâm (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng