B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 5634/TCT-CS
V/v Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3012/CT-TTr ngày18/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Đk Lắkvề việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 39, Điều 40 Luật Hợp tác xã năm 2003 quy định:

“Điều 39. Chia, tách hợp tác xã

Đại hội xã viên quyết định việc chia, tách một hợp tác xãthành hai hay nhiều hợp tác xã.

Điều 40. Thủ tục chia, tách hợp tác xã

1. Ban quản trị của hợp tác xã dự định chia, tách phải:

a) Thành lập Hội đồng để giải quyết việcchia, tách hợp tác xã. Hội đồng chia, tách gm Ban quản trị hợp tác xã dự địnhchia, tách và những người đại diện của các hợp tác xã mới dự định hình thành từhợp tác xã chia, tách. Hội đồng có nhiệm vụ bàn bạc, hiệp thương đ thng nhất giải quyết các vấn đề liênquan đến việc chia, tách hợp tác xã; lập hồ sơ xin chia, tách hợp tác xã; hìnhthành bộ máy quản , điều hành của hợp tác xã mới;

b) Xây dựng phương án xử lý tài sản, vn, quỹ, tổ chức, nhân sự, xã viên vàlao động (gm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, doanhnghiệp trực thuộc của hợp tác xã) khi chia, tách; xây dựng phương hướng sản xuất,kinh doanh; dự thảo Điều lệ hợp tác xã mới; các quyn, lợi ích, trách nhiệm và nghĩa vụcủa các hợp tác xã sau chia, tách;

c) Triệu tập Đại hội xã viên để quyết địnhnhững vn đề quy định tại điểm b khoản này;tiến hành các công việc quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 11 của Luật này;

d) Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ,các t chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết địnhchia, tách và giải quyết các vn đề kinh tế có liên quan đến họ;

đ) Gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh của hợp tác xã chia,tách theo quy định củaLuật này đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo nghị quyết củaĐại hội xã viên v việc chia, tách hợp tác xã; phương án giải quyết các vấn đề liên quan đếnviệc chia, tách đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tếvới hợp tác xã”.

Tại Khoản 5 Mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“5. Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian hưởng ưu đãi vềthuế thu nhập doanh nghiệp có tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyểnđi sở hữu doanh nghiệp theo quy địnhcủa pháp luật thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đi nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi vềthuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị đangđược hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đu tư”.

Căn cứ quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2003, một hợp tác xãthực hiện chia, tách thành hai hay nhiều hợp tác xã và thực hiện thủ tục chia,tách theo quy định tại điu40 Luật Hợp tác xã. Do đó, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơquan quản lý nhà nước có liên quan tại địa phương để xác định việc tách Công tycổ phần vận chuyển khách công cộng Buôn Hồ từ Hp tác xã vận tải Thành Công có phù hợp với quy định của phápluật hay không, từ đó có cơ sở xử lý v ưu đãi thếTNDN cho phù hp.

Ngoài ra, theo báo cáo của Cục Thuế, Hợp tác xã vận tảiThành Công thành lập năm 1998, Hợp tác xã đăng ký hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN từnăm 2006. Đề nghị Cục Thuế kiểm tra xác định chính xác thời điểm Hp tác xã bắt đầu có thu nhập để tínhthi gian miễn thuế phù hp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
-
Vụ Pháp chế - TCT;
-
Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung