BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 5636/BTC-CST
V/v thuế GTGT mặt hàng malt

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh,thành phố

Bộ Tài chính nhận được công văn số 109/CV-TT /09 ngày8/4/2009 của Công ty TNHH TM-DV Thái Tân hỏi về thuế giá trị gia tăng (GTGT)đối với mặt hàng malt chưa rang, về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì mặt hàng malt chưa rangthuộc mã 1107.10.00.00 thuế GTGT là *, 5. Tuy nhiên, qua trao đổi với Bộ Côngthương, Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn, Tổng cục Thuế, Tổng cụcHải quan và một số chuyên gia thì malt là hạt đã được nảy mầm, sau đó được sấykhô trong các lò khí nóng ở nhiệt độ từ 80oC đến 120oC. Như vậy, bản chất củamalt nhập khẩu là mặt hàng đã rang (mức độ rang hay chưa rang theo HS chỉ làchế biến ở nhiệt độ cao thấp khác nhau để tạo màu cho bia, là loại nông sản đãchế biến). Do đó mặt hàng malt mà các doanh nghiệp nhập khẩu thực chất đều làmalt đã rang, thuế suất thuế GTGT là 10% (theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày26/12/2008).

Để tránh việc các doanh nghiệp cũng như các cơ quan thực thihiểu và áp dụng không đúng mặt hàng này, ngày 13/4/2009 Bộ Tài chính đã banhành Thông tư số 74/2009/TT-BTC về việc sửa đổi đồng nhất mức thuế suất thuếGTGT mặt hàng malt chưa rang và đã rang là 10%.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh,thành phố và các đơn vị liên quan được biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Vũ Văn Trường