BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5636/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 1913/CT-THNVDT ngày 13/10/2014 của Cục Thuế thành phố HảiPhòng về xác định mức ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư (DAĐT) mới. Về vấnđề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy địnhtại khoản 5, Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủvà khoản 5, khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BộTài chính; Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

1. Về tiêu chí xác định “dự án đầu tư mới”.

Việc xác định DAĐTmới và DAĐT mở rộng và đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên được hướngdẫn cụ thể tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 và Thông tư số151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Do đó đề nghị Cục Thuế căn cứđiều kiện thực tế của dự án đầu tư nếu đáp ứng các tiêu chí về DAĐT mới vàkhông thuộc các trường hợp quy định tại tiết c, khoản 5, Điều 18 Thông tư số78/2014/TT-BTC thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới.Trường hợp vẫn còn vướng mắc thì Cục Thuế có công văn báo cáo Tổng cục vềtrường hợp cụ thể để Tổng cục Thuế nghiên cứu,xử lý.

2. Về nội dung ưu đãi khi doanh nghiệp di chuyển cơ sở sản xuất kinhdoanh (SXKD).

Tại Thông tư số78/2014/TT-BTC nêu trên không có quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với cáctrường hợp di dời cơ sở SXKD. Trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãithuế TNDN, khi di dời cơ sở SXKD thì tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN chothời gian ưu đãi còn lại nếu tiếp tục đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN. Doanhnghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưuđãi thuế và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kêkhai nộp thuế riêng.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế thành phố Hải Phòng được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung