BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5638/BNN-TC
V/v hướng dẫn thuế đối với đề tài NCKH

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triểnOng

Vụ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhậnđược văn bản số 67/CV /TTNC&PTO ngày 12/09/2011 của Trung tâm Nghiên cứu vàPhát triển Ong đề nghị hướng dẫn thuế đối với đề tài NCKH; về việc này Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 2 của Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày15/05/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quychế quản lý đề tài, dự án (gọi chung là nhiệm vụ) khoa học công nghệ của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn có định nghĩa:

- Đề tài nghiên cứu khoa học là một nghiên cứu cụ thể có mụctiêu, nội dung, phương pháp rõ ràng nhằm tạo ra các kết quả mới đáp ứng yêu cầucủa thực tiễn sản xuất hoặc làm luận cứ xây dựng chính sách hay cơ sở cho cácnghiên cứu tiếp theo.

- Dự án sản xuất thử nghiệm là hoạt động ứng dụng kết quảtriển khai thực hiện để sản xuất thử ở quy mô nhỏ nhằm hoàn thiện công nghệmới, sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống.

- Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là vănbản pháp lý được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổchức, cá nhân chủ trì đề tài.

2. Tại Điểm 4, Điểm 5, Điều 2 của Luật Khoa học và Công nghệngày 03/02/2010 của Quốc hội, có định nghĩa:

- Nghiên cứu khoa học là hoạt động phát hiện, tìm hiểu cáchiện tượng, sự vật, quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo các giảipháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn. Nghiên cứu khoa học bao gồm nghiên cứu cơbản, nghiên cứu ứng dụng;

- Phát triển công nghệ là hoạt động nhằm tạo ra và hoàn thiệncông nghệ mới, sản phẩm mới. Phát triển công nghệ bao gồm triển khai thựcnghiệm và sản xuất thử nghiệm;

3. Như vậy các đề tài NCKH không được hiểu là dạng “Dịch vụKHCN” hoặc “Hoạt động phục vụ” mà là các hoạt động trực tiếp “Nghiên cứu” và“Phát triển công nghệ”. Do đó các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN nói trên không ápdụng Điểm 2.15, Mục II, Phần B của Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008của Bộ Tài chính, không phải là đối tượng chịu thuế GTGT. Dự toán chi của Tấtcả các nhiệm vụ KHCN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (và cả Bộ Khoahọc và Công nghệ cũng như các Bộ ngành khác) không có mục “Thuế”, được phêduyệt dự toán theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCNngày 07/05/2007 về hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đốivới các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

4. Từ trước đến nay, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ KHCN củaBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều không phải nộp thuế GTGT đối với cácnhiệm vụ KHCN cho cơ quan thuế nơi giao dịch.

Đề nghị Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Ong làm việc vớicơ quan thuế nơi giao dịch để thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KHCN-MT (phối hợp);
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương