VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------

Số: 5639/VPCP-KTN

V/v: cơ chế hỗ trợ đầu tư dự án Cung cấp điện lưới quốc gia cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khơ me, chủ yếu là đồng bào Khơ me tỉnh Kiên Giang.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 4390/BCT-NL ngày 06 tháng 5 năm 2010); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3608/BKH-KTCN ngày 01 tháng 6 năm 2010), Tài chính (công văn số 6737/BTC-ĐT ngày 26 tháng 5 năm 2010) về việc cung cấp điện lưới quốc gia cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khơ me tỉnh Kiên Giang; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn nêu trên về chủ trương đầu tư dự án Cung cấp điện lưới quốc gia cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khơ me tại tỉnh Kiên Giang.

2. Dự án được áp dụng cơ chế hỗ trợ đầu tư đã thực hiện đối với các dự án cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

3. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện Dự án theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tổng công ty Điện lực miền Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TKBT, TH, KTTH, Cổng TTĐT.
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý