BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 564/BXD-KTXD
V/v: Vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 922/EVN-ĐT ngày23/3/2009 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về vướng mắc trong quản lý chi phí đầutư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về thép chiếm chỗ trong bê tông:

Định mức hao phí cho các công tác xây lắp được ban hànhtrong tập Định mức dự toán xây dựng công trình thống nhất được xây dựng trên cơsở quy trình công nghệ và biện pháp thi công ở mức trung bình tiên tiến; mứchao phí vật liệu, nhân công và máy thiết bị thi công ở từng công tác cũng đượcxác định bình quân và phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp đo bóc tiênlượng hoặc quy ước để giảm bớt khối l­ượng tính toán nh­ưng vẫn đảm bảo mức haophí bình quân và được thống nhất áp dụng chung. Khối l­ượng bê tông cốt thépcác kết cấu là khối l­ượng hình học đư­ợc xác định theo thiết kế, khi đo bóckhối lư­ợng bê tông cốt thép không trừ cốt thép trong bê tông (Bộ Xây dựng đãcó các văn bản số 1981/BXD - KTTC ngày 29/9/2005 gửi Kiểm toán Nhà nư­ớc, số 681/BXD - KTTC ngày 19/4/2006 gửi Tổng cục V - Bộ Công an ...).

2. Chi phí làm đêm:

Chi phí làm đêm thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2003/TT – BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đượctính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng công trình; việc lập dự toánthực hiện theo hướng dẫn trong các Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng tương ứng với từng thời kỳ.

Công tác xây lắp có làm đêm hay không tuỳ thuộc vào từngđiều kiện cụ thể của từng công trình do cấp có thẩm quyền quyết định; về nguyêntắc, chi phí làm đêm tại dự án thuỷ điện Tuyên Quang được bổ sung thêm, đưa vàogiá thành công trình (thuộc nguồn dự phòng trong tổng dự toán), đã được chủ đầutư và nhà thầu thoả thuận trong hợp đồng và được Bộ Công nghiệp phê duyệt tạiQuyết định số 1817/QĐ-BCN ngày 12/7/2006 về việc phê duyệt kết quả chỉ địnhthầu và Hợp đồng Thiết kế - Xây dựng (EPC) dự án Nhà máy thuỷ điện Tuyên Quanglà phù hợp.

Căn cứ hướng dẫn trên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức thựchiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn