THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 564/TTg-QHQT
V/v phê duyệt kết quả đàm phán các hiệp định vay vốn Quỹ EDCF của Chính phủ Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Gia Lai.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 4676/BTC-QLNngày 31 tháng 3 năm 2009 về kết quả đàm phán các hiệp định vay vốn ưu đãi củaChính phủ Hàn Quốc cho 02 Dự án gồm: (i) Cung cấp thiết bị cho bệnh viện đakhoa huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa và (ii) Cung cấp thiết bị cho bệnh viện đakhoa thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán và nội dung các Hiệp định vayvốn Quỹ EDCF Hàn Quốc giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Xuất nhậpkhẩu Hàn Quốc cho 02 Dự án nêu trên theo đề nghị của Bộ Tài chính; ủy quyềnLãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Hiệp định với đại diện Chính phủHàn Quốc.

2. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục pháp lý đối ngoại vềviệc ủy quyền nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm,
Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: KGVX, TH;
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2)

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng