BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 564/UBCK-PTTT
V/v: mở tài khoản USD giao dịch TPCP ngoại tệ

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2009

Kínhgửi: Các Công ty chứng khoán.

Để triển khai thực hiện việcniêm yết và giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP) bằng ngoại tệ phát hành theoQuyết định số 211/QĐ-TTg ngày 13/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc pháthành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước để đầutư cho các dự án trọng điểm và bù đắp bội chi ngân sách nhà nước và Quyết địnhsố 505/QĐ-BTC ngày 12/3/2009 của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếungoại tệ đợt I năm 2009, UBCKNN đề nghị các công ty chứng khoán thực hiện mởtài khoản ngoại tệ và hướng dẫn nhà đầu tư mở tài khoản ngoại tệ phục vụ chogiao dịch TPCP bằng ngoại tệ theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ (để báo cáo);
- SGDCK Tp.HCM;
- TTGDCK Hà Nội;
- TTLKCK;
- Lưu VP, PTTT.

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
Nguyễn Sơn