VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 564/VPCP-KTTH
V/v ưu đãi thuế đối với khu kinh tế, khu công nghiệp.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 17635/BTC-CST ngày 21 tháng 12 năm 2012 về việc báo cáo triển khaithực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 và Quyết định số 671/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Thủ tướngChính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính tổng hợp nhữngkiến nghị của các Bộ, địa phương về các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng đối với khu kinh tế, khu côngnghiệp, khu kinh tế cửa khẩu để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyếtđịnh khi sửa đổi, bổ sung các Luật thuế này.

2. Trong quý I năm 2013, giao BộTài chính phối hợp với cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định mới thay thế các Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm2009 và số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ vềcơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu. Đồng ý cho phép cáckhu kinh tế cửa khẩu đang thực hiện chính sách bán hàng miễn thuế cho kháchtham quan du lịch khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết địnhsố 93/2009/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ được tiếptục thực hiện chính sách này cho đến khi Quyết định mới thay thế các Quyết địnhsố: 33/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2009 và số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10 tháng7 năm 2009 nêu trên có hiệu lực thi hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, PCN: Phạm Văn Phượng, Nguyễn Hữu Vũ, Trợ lý TTg.CP, các Vụ: TH, PL, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng