VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5641/VPCP-CN
V/v thanh toán chi phí lập, trình duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xi măng Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2002

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh,
- Tổng công ty VINACONEX,
- Công ty Phát triển đầu tư và Thương mại Hoà Bình (HBC).

Xét đề nghị của Công ty Phát triển Đầu tư và Thương mại Hoà Bình (công văn số 63/CT ngày 20 tháng 9 năm 2002), Tổng công ty VINACONEX (công văn số 02418 VC/ĐT ngày 27 tháng 9 năm 2002) về việc thanh toán chi phí lập và trình duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xi măng Quang Hanh tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Tổng công ty VINACONEX là chủ đầu tư mới dự án xi măng Quang Hanh có trách nhiệm thanh toán dứt điểm chi phí lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho các đơn vị đã ứng vốn trước đây.

Giao Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn Tổng công ty VINACONEX thực hiện việc thanh toán nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý