BỘ XÂY DỰNG

--------------

Số: 565/BXD-HĐXD

V/v: Trả lời về việc điều chỉnh thiết kế cơ sở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 391/SKHĐT-XDCB ngày 17/3/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai xin ý kiến về việc điều chỉnh thiết kế dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai giai đoạn I, đã được Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở tại văn bản số 2556/BXD-KSTK ngày 03/12/2007. Thiết kế cơ sở được lập căn cứ theo văn bản số 1177/SXD-QLQH ngày 30/7/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc cung cấp thông tin quy hoạch khu đất xây dựng công trình. Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 công trình Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt cùng với dự án tại Quyết định số 4433/QĐ-UBND ngày 18/12/2007.

Theo văn bản số 391/SKHĐT-XDCB ngày 17/3/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu sử dụng công trình, chủ đầu tư đề nghị một số điều chỉnh so với thiết kế cơ sở như: điều chỉnh tăng tổng diện tích sàn khối nhà chính; bổ sung và điều chỉnh diện tích một số phòng kỹ thuật; bổ sung thang thoát hiểm ngoài nhà lây nhiễm, phòng điều khiển trạm xử lý nước thải và 01 tầng hầm nhà để xe khu B; mở rộng nhà để xe khu A.

Căn cứ khoản 3, Điều 1 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ thì chủ đầu tư được phép điều chỉnh thiết kế cơ sở của dự án. Tuy nhiên, những nội dung điều chỉnh thiết kế trên làm thay đổi chỉ tiêu quy hoạch xây dựng so với quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đã được duyệt UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 4433/QĐ-UBND ngày 18/12/2007. Vì vậy, chủ đầu tư phải trình UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận điều chỉnh các nội dung quy hoạch trước khi thực hiện việc phê duyệt điều chỉnh dự án.

Trên đây là ý kiến Bộ Xây dựng, đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh Đồng Nai;

- Sở XD tỉnh Đồng Nai;

- Bệnh viện đa khoa Đồng Nai;

- Lưu: VP, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Bùi Phạm Khánh