BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 565/TCHQ-KTTT
V/v Mã số&thuế suất BLock điều hoà không khí

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty TNHH Điện Lạnh Thuận Thành
- Cục Hải Quan tỉnh Lạng Sơn
- Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố

Trả lời công văn số 22 CVCT ngày 27/9/2002 của Công ty TNHH điện lạnh Thuận Thành về mã số và thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng block điều hoà nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 2976 NK/KD/HN ngày 27/8/2002 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo các Quyết định số 139/1999/QĐ-BTC ngày 11/11/1999 và số 139/2000/QĐ-BTC ngày 05/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Căn cứ chú giải nhóm 84.14, 84.15 và 84.18 của Danh mục Hệ thống điều hoà (H.S) của Tổ chức Hải quan thế giới.

- Tham khảo chứng thư giám định số 0204/N-NV /2000F ngày 28/8/2002 của Vinacontrol.

Mặt hàng máy nén làm lạnh (block có bình ngưng là bộ phận trao đổi nhiệt thường dùng cho máy điều hoà không khí, tên tiếng Anh là compressor of air-conditioner, thuộc nhóm 84.14, mã số 841480. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay của Bộ Tài chính, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị áp dụng mã 841590.19, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm )là đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hỏa Ngọc Tâm