SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 565/TTKSBT-KHNV
V/v hướng dẫn tạm thời về thời gian cách ly và số lần xét nghiệm cho người được cách ly tại các khu cách ly tập trung.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Trung tâm Y tế Quận Huyện;
- Ban điều hành các khu cách ly tập trung tại TPHCM.

Căn cứ Quyết định 3468/QĐ-BYT ngày 07/08/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19

Căn cứ Chthị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 Th tướng Chính ph về một số biện pháp cấp bách phòng, chng dịch COVID-19;

Căn cứ ng văn số 05/SYT-NV Y ngày 04/01/2021 ca sở Y tế về việc đánh giá mức độ nguy cơ và quyết định tần suất lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2;

Căn cứ công văn số 621/SYT-VP ngày 29 tháng 01 năm 2021 của S Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về vic tăng cường công tác phòng, chng dịch COVID-19;

Trước tình hình din biến phức tạp của dịch bệnh trên c nước. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phng dẫn tạm thời về thời gian cách ly và số ln xét nghiệm Sars-CoV-2 cho người cách ly lập trung tại các Khu cách ly (KCL), hiện nay như sau:

1. Đi với người cách ly là nhân viên VIAGS, F1 là nhân viên sân bay, người nhà nhân viên sân bay: cách ly đủ 14 ngày k từ ngày bt đầu cách ly và xét nghiệm 4 ln vào các ngày N1, N5, N10, N14 (N1 tính từ ngày bt đầu cách ly).

2. Đối với người được cách ly là F1 không thuộc nhóm 1: cách ly đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với F0; xét nghiệm lần đầu khi vào KCL và các ln tiếp theo tương ứng vào các ngày N5, N10, N14 (N1 tính từ ngày tiếp xúc cuối cùng với F0).

3. Đối với người cách ly đi về từ vùng dịch: cách ly đ 14 ngày k t ngày rời vùng dịch hoặc tiếp xúc cuối cùng với “yếu t nguy cơ; xét nghiệm ln đầu khi vào KCL và các ln tiếp theo tương ng vào các ngày N5, N10, N14 (N1 tính từ ngày rời khi vùng dịch hoặc ngày tiếp xúc cuối cùng với yếu t nguy cơ).

4. Đối với người được cách ly là người nhp cnh: xét nghiệm tối thiểu 2 lần trong vòng 14 ngày (N1, N14) theo QĐ 3468 của BYT.

Công văn này thay thế công văn s 527/TTKSBT-KHNV ngày 15 tháng 02 năm 2021 của HCDC về “hướng dn tm thời về cách ly và xét nghiệm” và thực hiện cho đến khi có hướng dn mới.

Trân trng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.NVY SYT; P.KHTC SYT;
- Ban Gi
ám đốc TPKSBT;
- Các khoa phòng;
- Lưu: VT, KHNV.

GIÁM ĐỐCNguyễn Trí Dũng