TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5650 TCHQ/KTTT
V/v xử lý vướng mắc về chứng từ thanh toán khi hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu SXXK

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2004

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Thái Thuỵ
136 A Luỹ Bán Bích, P20, Tân Bình, TP. HCM

Trả lời công văn số TT/BTC0908 ngày 9/8/2004 của Công ty TNHH Thái Thuỵ về vướng mắc trong quá trình xét không thu thuế lô hàng nguyên, phụ liệu vải nhập khẩu theo tờ khai số 5156/NK /SXXK/GC ngày 28/5/2003 để sản xuất hàng xuất khẩu đã được đưa vào sản xuất và xuất khẩu sản phẩm theo tờ khai hải quan số 7574/NK /SXXK/GC ngày 20/6/2003, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Thuế nơi Công ty TNHH Thái Thuỵ đóng trụ sở chính kiểm tra chứng từ và sổ sách kế toán của Công ty, nếu lô hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu theo tờ khai số 5156//NK/SXXK/GC ngày 28/5/2003 đã được đưa vào sản xuất và xuất khẩu sản phẩm theo tờ khai số 7574/NK /SXXK/GC ngày 20/6/2003, không sử dụng tại Việt Nam; số tiền hàng phía nước ngoài đã thanh toán trên chứng từ khớp với số tiền phải thanh toán ghi trên hợp đồng và phù hợp với sổ sách chứng từ kế toán của Công ty thì xử lý hoàn thuế (hoặc không thu thuế) cho số nguyên liệu, phụ liệu nhập khẩu đã sản xuất hàng xuất khẩu và đã thực xuất khẩu cho Công ty.

Công ty TNHH Thái Thuỵ phải có văn bản cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác của chứng từ thanh toán cung cấp cho cơ quan hải quan. Trường hợp không đúng như khai báo, Công ty sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Thái Thuỵ biết và thực hiện, trong quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An