BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5651/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quannhận được công văn số 3820/HQHP-TXNK ngày 25/4/2014 của Cục Hải quan TP. HảiPhòng báo cáo vướng mắc về xử lý thuế đối với xe ô tô tải tự đổ có tổng trọnglượng có tải trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn. Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Bộ Tài chính đã cócác công văn số 4440/BTC-TCHQ 4442/BTC-TCHQ và 4443/BTC-TCHQ ngày 08/4/2014hướng dẫn cụ thể việc xử lý thuế đối với xe ô tô tải tự đổ có tổng trọng lượngcó tải trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn. Do đó, đề nghị Cục Hải quan TP. HảiPhòng căn cứ các văn bản dẫn trên để xem xét giải quyết đối với các trường hợpđã có hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quancó ý kiến để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng