VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5652/VPCP-KTTH
V/v xử lý chuyển giao dự án của Công ty Apatit Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Xét đề nghị của BộCông Thương tại Công văn số 6400/BCT-TC ngày 10 tháng 7 năm 2014 về việc tănggiảm vốn dự án của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam(Công ty Apatit Việt Nam), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ VănNinh có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyêntắc với đề nghị của Bộ Công Thương thực hiện việc ghi giảm vốn Nhà nước tạiCông ty Apatit Việt Nam, đồng thời ghi tăng vốn Nhà nước tương ứng tại Công ty tráchnhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nước sạch tỉnh Lào Cai áp dụng đối vớitrường hợp chuyển giao Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp và xử lý nướcsạch công suất 1.500 m3/ngày đêm cung cấp cho Nhà máy tuyển Tằng Loỏng” giữahai doanh nghiệp này. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính,Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dântỉnh Lào Cai xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết,thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn