BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5653/BYT-BM-TE
V/v triển khai một số nội dung chăm sóc sơ sinh.

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

Kính gửi:

-
- Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ Công An.

Ngày 10/11/2014, Bộ trưởng Bộ Y tế đãban hành Quyết định số 4673/QĐ-BYT phê duyệt hướng dẫnchuyên môn Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong vàngay sau đẻ. Việc triển khai các can thiệp chăm sóc thiếtyếu nàyn một thì; Kéo dây rốn cókiểm soát; Xoa đáy tử cung 15 phút một lần trong vòng2 giờ đầu sau đẻ; Hỗ trợ cho trẻ bú sớm và bú mẹhoàn toàn) đã giúp tăng tỉ lệ trẻ được bú mẹ sớm sausinh, bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, tăng cường gắn kết mẹ con và giảmtai biến sản khoa, tử vong mẹ, tử vong trẻ sơ sinh và tránh tình trạng traonhầm trẻ sơ sinh.

Tuy nhiên qua công tác quản lý nhà nước, giám sát chuyên môn kỹ thuật, Bộ Y tếnhận thấy vẫn còn tìnhtrạng nhiều cơ sở y tế chưa thực hiệnnghiêm túc Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế dẫn tới hậu quá đáng tiếc như tửvong trẻ sơ sinh, tai biến sản khoa, tỉ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 1 giờ đầu và 6 tháng đầu rất thấp, trao nhầm con.

Nhằm giảm tỉ lệtử vong trẻ sơ sinh, hạn chế tai biến sản khoa và trao nhầm con tại các cơ sở ytế, tăng cường nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, giảm thiểu tình trạng trẻ khôngđược tiếp xúc da - kề - da với mẹ ngay sau sinh, Bộ Y tế kính đề nghị Ủy Ban nhân dân các tỉnh/

1. Nghiêm túc triển khai thực hiện

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát đốivới các cơ sở y tế trên địa bàn để chấn chỉnh việc thựchiện quy chế chuyên môn, quy chế bệnhviện.

3. Tăng cường hoạt động tư vấn vềnuôi con bằng sữa mẹ cho các phụ nữ mang thai, bà mẹ, giađình về lợi ích của việc cho trẻ bú sớm trong 1 giờ đầu sau sinh, nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và kéo dài đến 24 tháng, cách cho con bú đúng, cách duy trì nguồn sữa mẹ.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giámsát việc thực hiện Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 của Chính phủquy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình búvà vú ngậm nhân tạo tại các cơ sở sản khoa.

Kết quả triển khai, đề nghị báo cáovề Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em) trước ngày 31/8/2016 để tổng hợp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:- Như trên;ưởng (để phối hợp); Y tế các tnh, thành phố trực thuộc trung ương (để thực hiện);ế;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến