N PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5653/VPCP-KTN
V/v tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị củaBộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 2604/BKHĐT-QLĐT tháng 5năm 2015), ý kiến của các Bộ: Công thương (Công vănsố 5030/BCT-KH ngày 22 tháng 5 năm 2015), Giaothông vn tải (Công văn số 6441/BGTVT-CQLXD ngày 22 tháng 5 năm 2015), Tài chính (các công văn số 6888/BTC-KHTC ngày 26tháng 5 năm2015 và số 7652/BTC-ĐT ngày 10 tháng6 năm 2015), Y tế (Công văn số 3378/BYT-KH-TC ngày 03 tháng 6 năm 2015), Xây dựng(Công văn số 1393/BXD-HĐXD ngày 25 tháng 6 năm 2015), y bannhân dân tỉnh Thái Nguyên (Công văn số 88/BC-U BND ngày 20 tháng 5năm 2015) và y ban chứng khoán Nhà nước (Công văn số 2437/UBCK-TVQT ngày 20 tháng 5năm 2015) về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014. Phó Th tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý với nội dung Báo cáo tình hình thực hiện côngtác đu thu năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bn trên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Bộ,ngành, địa phương trong việc thựchiện các quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với các quan liên quan báo cáo kết qu thựchiện thí đim đấu thầu qua mạnggiai đoạn vừa qua, trong đó làm rõ những khó khăn, tồn tại và giải pháp khc phục đ trinkhai chính thức trên toàn quốc theo đúng tiến độ quy định, báo cáo Th tướng Chính phủ trong quý III năm 2015.

3. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chnhvà đầy đủ các ch đạo ca ThtướngChính phủ tại các Chỉ thị: số 734/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011, số 1315/CT-TTg ngày 03 tháng8năm 2011, số 1792/CT-TTg ngày15 tháng 10 năm 2011. số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013, s 37/CT-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014, và số 494/CT-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010.

Văn phòng Chínhphủ thông báo đ Bộ Kế hoạchvà Đầu tư và các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTgCP, PTTgCP Hoàng Trung Hi;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
UBND tnh, TP trực thuộc TW;
-
y ban chứng khoán Nhà nước;
-
VPCP: BTCN, PCN Nguyn Cao Lục, các Vụ: TH, KTTH;
-
Lưu: VT, KTN (3b). NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục