TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5655/CT-TTHT
V/v: trích khấu hao tài sản cố định.

TP.HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH TM SX Tân Hùng Cơ
Địa chỉ: 7-13 đường 53A, P.Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP.HCM.
Mã số thuế: 0301871794

Trả lời văn bản ngày 01/07/2013 của Công ty về tríchkhấu hao tài sản cố định (TSCĐ), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 45/2013/TT-BTCngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và tríchkhấu hao tài sản cố định:

“Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cốđịnh hữu hình:

1. Đối với tài sản cố định còn mới (chưa qua sửdụng), doanh nghiệp phải căn cứ vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cốđịnh quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này để xác định thờigian trích khấu hao của tài sản cố định.”

Căn cứ Thông tư số 123/2013/TT-BTC ngày 27/07/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (áp dụng từ kỳtính thuế TNDN từ năm 2012 trở đi):

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định:

“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này,doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiệnsau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạtđộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

>> Xem thêm:  Tiêu chuẩn xác định tài sản cố định theo quy định mới năm 2022

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theoquy định của pháp luật.”

+ Tại Khoản 2.2h Điều 6 quy định: các khoản chi khôngđược trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

“Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợpsau:

...

h. Khấu hao đối với công trình trên đất vừa sử dụngcho sản xuất kinh doanh vừa sử dụng cho mục đích khác thì không được tính khấuhao vào chi phí được trừ đối với giá trị công trình trên đất tương ứng phần diệntích không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp công trình trên đất như trụ sở văn phòng,nhà xưởng, cửa hàng kinh doanh phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đượcxây dựng trên đất thuê, đất mượn của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình (khôngtrực tiếp thuê đất của nhà nước hoặc thuê đất trong khu công nghiệp) doanh nghiệpchỉ được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ theo đúng mức trích khấu haotài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công trình nàynếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp vớiđơn vị có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vềtính chính xác của hợp đồng.

- Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựngbàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toángiá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp .

- Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạchtoán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.”

Căn cứ Công văn số 6840/2013/BTC-TCT ngày 30/05/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn trích khấu hao tài sản cố định;

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất về thời gian trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty theotrình bày có hợp đồng thuê đất với thời hạn 10 năm, đã xây dựng trụ sở vănphòng, nhà kho hợp pháp trên đất thuê để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinhdoanh nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2.2h Điều 6 Thông tư số 123/2013/TT-BTC nêu trên thìđược trích khấu hao theo mức trích khấu hao, thời gian sử dụng tài sản cố địnhtheo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và tính vào chi phí được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế TNDN kể từ kỳ tính thuế năm 2012 trở đi.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT 4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: (TTHT,HC).
1734-218234 (13.8.2013)Vhdchau.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga