BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v: Vướng mắc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Định.
Trả lời Công văn số 425/HQBĐ-CBL đề ngày 29/4/2014 của Cục Hải quan Bình Định về việc vướng mắc về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Cục Hải quan Bình Định căn cứ quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 166; khoản 2, Điều 165 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và quy định về thẩm quyền xử phạt của Hải quan quy định tại Điều 19, Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan để xác định thẩm quyền xử phạt trong trường hợp Đoàn kiểm tra sau thông quan được thành lập theoquyết định của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Định biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (03).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường