BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 565TCT/DNK
V/v: Trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2005

Kínhgửi: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính, Kế toán & Thuế NTT.

Trả lời công văn số 06/NTT ngày15/2/2005 của Công ty về việc thời hạn cuối cùng nộp quyết toán thuế GTGT, thuếTNDN năm 2004. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục IV, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăngquy định:

… Thời hạn cơ sở kinh doanh phảinộp quyết toán cho cơ quan thuế chậm nhất không quá 60 ngày, kể từ ngày 31tháng 12 của năm quyết toán thuế.

Cơ sở kinh doanh sáp nhập, hợpnhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, chothuê doanh nghiệp Nhà nước cơ sở cũng phải thực hiện quyết toán thuế với cơquan thuế trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có quyết định sáp nhập, hợp nhất,chia, tách, giải thể, phá sản chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuêdoanh nghiệp Nhà nước”.

Điểm 3 Mục IV Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Cơ sở kinh doanh phải nộp tờ khaiquyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trongthời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc kết thúc năm tàichính.

Đối với trường hợp cơ sở kinh doanhchuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu (kể cả giao,bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước), sáp nhập, chia tách, giải thể, phásản thì thời gian nộp tờ khai quyết toán thuế trong thời hạn 45 ngày, kể từngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền”.

Căn cứ quy định trên; thời hạn cuốicùng doanh nghiệp nộp báo cáo quyết toán thuế GTGT năm 2004 vào ngày 1 tháng 3năm 2005; thời hạn cuối cùng nộp báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2004 vào ngày1 tháng 4 năm 2005. Trường hợp cơ sở kinh doanh chuyển đổi loại hình doanhnghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản thìthời hạn cuối cùng nộp tờ khai quyết toán thuế vào ngày thứ 45 tính từ ngày cóquyết định của cơ quan có thẩm quyền về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp,chuyển đổi hình thức sở hữu), sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản. Luật thuếGTGT, thuế TNDN không có quy định thời điểm nộp báo cáo quyết toán thuế GTGT,thuế TNDN qua đường Bưu điện tính từ ngày nào? Vì vậy, trường hợp doanh nghiệpnộp báo cáo quyết toán thuế qua đường Bưu điện thì Doanh nghiệp phải tính toánthời gian gửi qua đường Bưu điện để đảm bảo cơ quan Thuế nhận được quyết toánthuế GTGT, thuế TNDN theo thời hạn quy định ở trên.

Tổng cục thuế trả lời để Công tybiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến