BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 566/LĐTBXH-TL
V/v: Hướng dẫn pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

Ban quản lý dự án khu tái định cư hòa Phúc
Số 1 Ngô Thì Nhậm, thị xã Hà Đông, Hà Tây

Trả lời công văn số 06/CV-BQL ngày 14/02/2006 của Quý Ban về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2, mục V, Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, thì Ban quản lý dự án (thuộc các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp được thành lập theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ) có trách nhiệm xây dựng quỹ lương kế hoạch và quy chế trả lương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện. Từ ngày 31/12/2004 trở về trước, quy chế trả lương được xây dựng theo hướng dẫn tại Công văn số 4320/LĐTBXH-TL ngày 29/12/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Từ ngày 01/01/2005 trở đi, quy chế trả lương được tính theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước.

Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Quý Ban được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tây;
- Sở Tài chính tỉnh Hà Tây;
- Lưu VP, Vụ TL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân