TNG CỤC THU
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56610/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP Vận tải biểnVinafco
(Địa chỉ:33C Cát Linh, P.Cát Linh, Q.Đng Đa, Hà Nội)
MST:0105275178

Trả lời công văn số 26/TCKT-VTB ngày 23/3/2015 vàcông văn bsung hồ sơ số 71/TCKT-VTBngày 30/7/2015 của Công ty CP Vận tải biển Vinafco hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ tiết b, Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 ca Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy địnhvề một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nộidung bt buộc:

“Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với s lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc đim hoạt động kinh doanh, phương thứctổ chức bán hàng, cách thức lập hóađơn của doanh nghiệp vàtrên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dn hóa đơn không nhất thiết phải cótiêu thức “dấu của người bán”.”

Căn cứ công văn 1 964/CT-KTT3 ngày 12/04/2013 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh chấp nhận choCông ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé không phải đóng dấutrên hóa đơn đặt in.

Căn c quy định trên, trường hợp Công tycó nhận được một số hóa đơn tài chính của các côngty đối tác không có dấu trên hóa đơnnhưng đã được Cục thuế quản lý cho phép bằng văn bản được phép không đóng dấutrên hóa đơn thì các hóa đơn tài chính không có dấu của Côngty được coi là hợp lệ

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Công ty CP Vận tảibiểnVinafco biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 3;
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn