TNG CỤC THU
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56611/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH thiết bị y tế TerumoViệt Nam
(Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đng Đa, TP.Hà Nội; MST: 0105881933)

Trả lời công văn số 0701- 2015/CV-TVME ngày 22/7/2015 củaCông ty TNHH thiết bị y tế Terumo Việt Nam (sau đây gọi tt là Công ty) hỏi v chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nộicó ý kiến như sau:

- Căn cĐiều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăngvà Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dn thi hành một số điều Luật Thuế giátrị gia tăng quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

+ Tại tiết khoảnĐiều 15 quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu

+ Tại Điều 18 quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuếGTGT:

Điu 18. Đi tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ thuế nếu có s thuế GTGT đu vào chưa được khấu trừ hết trongtháng (đi vớitrường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quýi với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếptheo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bn quý tính từ quý đầu tiên phát sinhs thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn s thuế GTGT đầu vào chưa được khu trừ hết thì cơ sở kinh doanh đượchoàn thuế.”

- Căn cứ khoản 6, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửađổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC .

- Căn cứ phụ lục số 04 Thông tư s 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định s 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghịđịnh số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bánhàng hóa, cung ứngdịch vụ:

“2. Trong một s trường hợp việc sử dụng và ghi hóa đơn, chứng từ được thực hiện cụ th như sau:

2.2. Tổ chức xuất nhập khẩu nộp thuế GTGT theo phương phápkhấu trừ thuế nhận nhậpkhu hàng hóa ủy thác cho các cơ sở khác, khi trả hàngcơ sở nhận ủy thác lập chứng từ như sau:

Cơ sở nhận nhập khu ủy thác khi xut trả hàng nhập khu ủy thác, nếu đã nộp thuế GTGT khâu nhập khu, cơ sở lập hóa đơn GTGT để cơ sở đi ủy thác nhậpkhẩu làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đi với hàng hóa ủy thác nhập khẩu. Trường hợp cơ s nhận nhập khẩu ủy thác chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, khi xuất trảhàng nhập khu ủythác, cơ sở lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộkèm theo lệnh điềuđộng nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi đã nộp thuếGTGT ở khâu nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩu ủy thác, cơ sở mới lập hóa đơn theo quy định trên.

Hóa đơn GTGT xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác ghi:

(a) Giá bán chưa có thuế GTGT bao gồm: giá trịhàng hóa thực tế nhập khu theo giá CIF, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và các khỏan phải nộp theo chế độ quy định ở khâu nhập khu (nếu có).

(b) Thuế suất thuế GTGT và tiền thuếGTGT ghi theo s thuế đã nộp ở khâu nhập khu.

(c) Tổng cộng tin thanh toán (= a + b)

Cơ sở nhận nhập khẩu ủy thác lập hóa đơn GTGT riêng đểthanh toán tiền hoa hồng ủy thác nhập khu.”

Căn cứ các quy định trên và nội dung công văn hi, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến nhưsau:

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với công ty cung cấp dịch vụgiao nhận vận tải và đại lý Hải quan để ủy quyền nhập khẩu và khai hải quan nhậpkhẩu hàng hóa cho công ty, ủy quyền nộp tiền thuế GTGT khâu nhập khẩu, thuế nhậpkhẩu thay thì:

- Về hóa đơn giá trịgia tăng khi xuất trả hàng nhập khẩu: Công ty cung cấp dịch vụ giao nhận vận tảivà đại lý Hải quan (bên nhận ủy thác nhập khẩu) khi xuất trả hàng hóa nhập khẩuủy thác phải lập hóa đơn giao cho công ty theo quy định tại phụ lục số 04 Thông tư s39/2014/TT-BTC nêu trên.

Công ty căn cứ vào hóa đơn GTGT của bên nhận ủy thác nhập khẩu xuất trả hàng nhậpkhẩu ủy thác nêu trên đ kê khai khu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tạiĐiều 15 Thông tư s219/2013/TT-BTC Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC .

- Về hoàn thuế GTGT đầu vào: Trường hợp Công ty có s thuế GTGT đầu vào chưa được khu trừ hếtlũy kế sau ít nht mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh sốthuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưađược khu trừ hết thì Công ty lập hồ sơ đềnghị hoàn thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 ca Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp cụ th đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế s 1 để được hướng dẫn giải quyết.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH thiết bị y tế Terumo Việt Nam đượcbiết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 1;
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn