TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56612/CT-HTr
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP Du lịch vàThương mại-Vinacomin
(Địa chỉ: Tầng8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)
MST:0100101298

Trả lời công văn số 174/VTTC-KTTC ngày 27/2/2015 của Công ty Công ty CP Du lịch vàThương mại-Vinacomin hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiếnnhư sau:

Căn cứThông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghịđịnh số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 vàNghịđịnh số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định:

+ Tại Khoản 1 Điều 16 quy định về nguyên tắc lập hóa đơn:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả cáctrường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho,biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừhàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tụcquá trình sản xuất); xuất hànghóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa... "

+ Tại Điều 17 quy định về ủy nhiệm lập hóa đơn:

"1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt độngbán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủynhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợphóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện từthì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác địnhbằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm. ”

Căn cứ vào quy định trên:

+ Trường hợp Công ty là đại lý vé máy bay cấp 1 củaCông ty CP Hàng không Vietjet đã được Vietjet ủy nhiệm xuất hóa đơn khiCông ty bán vé máy bay cho khách lẻ, khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn thì Công ty sử dụng hóa đơn được ủynhiệm đ xuất cho khách hàng.

+ Trường hợp Công ty mua vé máy bay cho cán bộ công nhân viên củaCông ty đi công tác thì công ty sử dụng hóa đơn ủynhiệm của Vietjet xuất cho Công ty, tại tiêu thức “tên khách hàng” Công ty ghitên và mã số thuế của Công ty.

+ Trường hợp Công ty ký hợp đồng với đoàn khách du lịchcó chi phí vé máy bay thì Công ty sử dụng hóađơn ủy nhiệm của Vietjet xuất cho Côngty, tại tiêu thức “tên khách hàng” Công ty ghi tên và mã số thuế của Công tylàm chứng từ tính vào chi phí. Đối với đoàn khách du lịch Công ty thực hiện xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế theo quy định.

Cục thuế Thành phốHà Nội trả lời để Công ty CP Du lịch và Thương mại- Vinacomin biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 3;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn