TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56613/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Malugo ViệtNam
(Địa chỉ:KCN Hà Nội - Đài Tư, P. Sài Đồng, Q.Long Biên, TP Hà Nội)
MST: 0102264795

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 280115/MLV-CV ngày 28/01/2015 của Công tyTNHH Malugo Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 24/2007/NĐ-CPngày 14/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN:

+ Tại Điều 33 quy định điều kiện ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp:

“Dự án đầu tư đáp ng một trong các điều kiện sau đây được hưởng ưu đãi về thuế thunhập doanh nghiệp:

1. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưuđãi đầudo Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

3. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hộikhó khăn do Chínhphủ ban hành theo quy định của LuậtĐầu tư.”

+ Tại Điều 34 quy định thuế suất ưu đãi và thời gianáp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi:

“2. Mức thuế suất 15% áp dụng trong thời gian 12 năm,kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với:

b) Cơ sở kinhdoanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mụclĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địabàn thuộc Danh mục địa bàncó điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.”

+ Tại Điều 35 quy định về cơ sở kinh doanh mới thànhlập từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh dichuyển địa điểm được miễn thuế, giảm thuế như sau:

“4. Được min thuế 03 năm, kể từ khi thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành ngh, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vựcưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bànthuộc Danh mục địa bàn điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.”

+ Tại Điều 43 quy định:

“Thuế suất ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế và chuyển lỗ theo quy định tại Điều34, Điều 35, Điều 36, Điều37, Điều 38, Điều 40, Điều 41 và Điều 42 Nghị định này chỉ áp dụng đi với cơ sở kinh doanh đã thực hiện đúng chế độ kếtoán hóa đơn, chứng từ và đã đăng ký thuế nộp thuế theo kê khai. Cơ sở kinhdoanh tự xác định các điều kiện được hưởngưu đãi thuế, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế vàcó văn bản thông báo cho cơ quan thuế biết cùng với thời gian nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.”

- Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 quy định chi tiếtvà thi hành một số điều của Luật Đu tư:

+ Tại Điều 37 quy định về dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầutư.

+ Tại điểm 53, mục VIII, phần B Phụ lục A quy định về danh mục lĩnh vực ưu đãi đu tư:

“53. Dự án đầu tư sảnxuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chínhphủ quyết định thành lập.”

+ Tại Phụ Lục B quy định về danh mục địa bàn ưu đãi đầutư:

STT

Tỉnh

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hi đặc biệt khó khăn

Địa bàn có điều kiện kinh tế -xã hi khó khăn

55

Địa bàn khác

Các khu công nghệ cao, khu kinh tế hưởng ưu đãi theo Quyết định thành lập của Th tướng Chính phủ

Các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

- Căn cứ Quyết định số 4509/QHQT ngày 19/08/1995 củaChính Phủ về việc dự án khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư.

- Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 3346/TCT-CS ngày 18/8/2015 của Tổngcục Thuế về chính sách thuế TNDN.

Căn cứ các quy định và hồ sơ trên thì, trường hợpCông ty TNHH MalugoViệt Nam thành lập mới từ dự án đầutư sản xuất vào khu công nghiệp do Thủ tướngChính phủ quyết định thành lập thuộclĩnh vực được ưu đãi đầu tư theo quy định tạiđiểm 53, mục VIII, phần B Phụ lục Avề Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thuộcđịa bàn được ưu đãi đu tư theo quy định tại điểm 55 Phụ LụcB về Danh mục địabàn ưu đãi đầutư quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì công ty được ápdụng mức thuế suất 15% áp dụng trongthời gian 12 năm kể từ khi bắt đầu đi vàohoạt động kinh doanh và công ty được miễn thuế 03 năm k từ khi có thu nhập chịuthuế và giảm 50% số thuế phải nộpcho 07 năm tiếp theo.

- Mức ưu đãi trên chỉ áp dụng đối với cơ s kinh doanh đã thực hiện đúngchế độ kế toán hóa đơn, chứng từ vàđã đăng ký thuế nộp thuế theo kê khai. Cơ sởkinh doanh tự xác định các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, mức miễnthuế,giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời Công ty TNHH Malugo ViệtNam để biếtthực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng: Pháp chế, KT1;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn