TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56616/CT-HTr
V/v: vướng mắc chính sách thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2015

Kínhgửi: Tổng cục thuế

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công vănsố 2089/ITC ngày 20/7/2015, công văn số 2308/ICT ngày 30/7/2015 của Công ty CPđầu tư xây dựng và thương mại quốc tế (sau đây gọi tắt làCông ty) hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dự án đầu tưxây dựng thủy điện ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Nội dung cụ thể như sau:

I. Vướng mắc:

- Công ty CP đầu tư xây dựng vàthương mại Quốc tế là doanh nghiệp được thành lập từ năm 1999 có ngành nghềkinh doanh cung cấp điện.

- Năm 2007, Công ty được cấp Giấychứng nhận đầu tư số 15121000008 cấp lần đầu ngày 30/08/2007 dự án đầu tư xâydựng Nhà máy thủy điện tại huyện Chiêm Hóa,tỉnh Tuyên Quang.

Tại Điều 6 quy định về thời hạn thựchiện dự án:

“Tiến độ thực hiện dự án: 03 năm(2008-2011)

Khởi công: Quý II/2008

Thời gian xây dựng: từ năm 2008đến năm 2011.

Thời gian bắt đầu vận hành sảnxuất: năm 2011 ”

- Năm 2009, Công ty điều chỉnh nộidung dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư số 15121000008 sửa đổi lần thứ nhất ngày23/09/2009 dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh nội dung vềtiến độ dự án.

Tại Điều 6 quy định:

“Tiến độ thực hiện dự án: 03 năm(2009-2012)

Khởi công: QuýIV/2009

Thời gian phát điện: 29 tháng.

Tổng tiến độ: 36 tháng”

- Theo trình bày của Công ty tại côngvăn nêu trên, dự án được khởi công Quý IV năm 2009 đến năm2013 dự án mới chính thức đi vào hoạt động và có doanh thu, thu nhập.

- Theo tình hình nộp hồ sơ thuế, năm2013 và năm 2014, Công ty không đăng ký áp dụng ưu đãi thuế cho dự án đầu tưtại Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

Vướng mắc: Việc xác định ưu đãi thuếTNDN được căn cứ theo Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2007 hay được căn cứtheo Giấy chứng nhận sửa đổi lần thứ nhất ngày 23/9/2009 sửa đổi nội dung vềtiến độ thực hiện dự án?

II. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Nghđịnhsố 108/2006/NĐ-CP ngày22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Đầu tư:

+ Tại khoản 3 Điều 2 giải thích từngữ:

“3. Dự án đầu tư mở rộng dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đangthực hiện nhm mở rộng quy mô, nâng cao công suất, nănglực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường. ”

+ Tại Phụ lục II quy định về danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư:

“Các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang: địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khókhăn

Căn cứ Thông tư số 134/2007/TT-BTCngày 23/11/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Tại khoản 4 mục I phần E quy địnhvề điều kiện ưu đãi thuế TNDN:

“4. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danhmục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ banhành theo quy định của Luật Đầu tư. ”

+ Tại khoản 4 mục II Phần E quy địnhvề nguyên tắc thực hiện ưu đãi thu nhập doanh nghiệp:

“4. Trong thời gian đang thực hiện miễn thuế, giảm thuế, nếu cơ sở kinh doanh thực hiện nhiều hoạt động sản xuất kinh doanhthì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanhmiễn thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng thìphần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh miễn thuế, giảm thuế xác địnhbằng (=) tổng thu nhập chịu thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh miễn thuế,giảm thuế so với tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh trong kỳtính thuế, ”

+ Tại tiết g khoản 2 mục IV phần Equy định về mức và thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

“2. Cơ sở kinh doanh đang hoạtđộng có đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sảnxuất miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp chophần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

...g) Miễn 04 năm và giảm 50% sốthuế phải np cho 07 năm tiếp theo đối với dự án đầutư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầutư thực hiện tại địa bàn thuộc Danhmục địa bàn điều kiện kinh tế - xã hộiđặc biệt khó khăn, dự án đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mụcđịa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặcbiệt khó khăn.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đốivới dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới côngnghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được tính từnăm dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất kinh doanh có thu nhập. Đối vớinhững dự án đầu tư có thời gian thực hiện dự án kéo dài và chia ra thành nhiềuhạng mục đầu tư thì cơ sở kinh doanh có thể lựachọn thời gian tính miễn thuế, giảm thuế theo từng hạng mục đầu tư hoàn thànhđưa vào sản xuất, kinh doanh Căn cứ thời gian dự kiến thực hiện dự án đầu tư,cơ sở kinh doanh đăng ký với cơ quan thuế thời gianmiễn thuế, giảm thuế đi với dự án đầu tư. ”

- Căn cứ khoản 6 Phần IThông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 vàhướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanhnghiệp quy định về tổ chức thực hiện:

6....Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31 tháng 12 năm 2008đang đầu tư xây dựng dở dang và trong năm 2009 hoàn thành đi vào sản xuất, kinhdoanh thì tiếp tục được hưởng thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệpđối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng mang lại theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC ;phần thu nhập tăng thêm của dự án này áp dụng thuế suất 25% và thời gian miễngiảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm tính từ năm2009 dự án đi vào sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp phải có thông báo với cơ quan thuế các dự án đu tư mở rộng sản xuất đang đầu tư xây dựng dở dang khi nộp tờ khaiquyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuếnăm 2008. ”

- Căn cứ khoản 5 Điều 23 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định vềtổ chức thực hiện.

“5. ...Doanh nghiệp có dự án đầutư mở rộng sản xuất đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 đang đầu tư xây dựng dở dangvà trong năm 2009 hoàn thành đi vào sản xuất, kinhdoanh thì tiếp tục được hưởng thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệpđối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng mang lại theo Thông tưsố 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính; Phần thu nhập tăng thêmcủa dự án này áp dụng thuế suất 25% và thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanhnghiệpđối với phần thu nhập tăng thêmtính từ năm 2009 dự án đì vào sản xuất, kinh doanh Doanh nghiệp phảicó thông báo với cơ quan thuế các dự án đầu tư mở rộng sản xuấtđang đầu tư xây dựng dở dang khi nộp tờ khai quyếttoán thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2008. ”

- Căn cứ khoản 2 Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định vàhướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về tổ chức thực hiện:

“2. Doanh nghiệp có dự án đầu tưmà tính đến hết kỳ tính thuế năm 2013 còn đang trong thời gian thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả trường hợp đang được hưởng ưuđãi hoặc chưa được hưởng ưu đãi) theo quy định của các vănbản quy phạm pháp luật về thuế thu nhậpdoanh nghiệp thì tiếp tục được hưởng cho thời gian còn lại theo quy định củacác văn bản đó; trường hợp đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của Nghịđịnh số 218/2013/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp thì được lựa chọn ưu đãithuộc diện đang được hưởng hoặc ưu đãi theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện ưu đãi đối với dự án đầu tưmới (bao gồm mức thuế suất; thời gian miễn thuế, giảm thuế) cho thời gian cònlại nếu đang thuộc diện hưởng ưu đãi về thuế thunhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư hoặctheo diện ưu đãi đối với đầu tư mở rộng cho thờigian còn lại nếu đang thuộc diện được hưởng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng. D án đầu tư mở rộng được lựa chọn chuyển đổiưu đãi theo quy định tiKhoản này là dự án đầu tư mở rộng triển khaitừ ngày 31/12/2008trở về trước và các dự án này đưa vào hoạtđộng sản xuất kinh doanh từ năm 2009 trở về trước. ”

- Căn cứ khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Điều 23 Thôngtư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng ưuđãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng như sau:

“Doanh nghiệp có dự ánđầu tư mở rộng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư hoặcđã thực hiện đầu tư trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưuđãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) theo quy địnhcủa Luật s 32/2013/QH13 , Luật số 71/2014/QH13 vàcác văn bản hướng dẫnthi hành thì được hưởng ưuđãi thuế đối với đầu tư mở rộng theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫnthihành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mởrộng sản xuất đến ngày 31/12/2008 đang đầu tư xây dựng dở dang, trong năm 2009 dự án vẫn tiếp tục quá trình đầu tư xây dựng dở dang và từ năm 2010 trởđi mới hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh đápứng điều kiện ưu đãi thuế lĩnhvực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) theo quy định tạithời điểm quyết định thực hiện đầu tư mở rộng thì được lựa chọn hưởng ưu đãi đối với phần thu nhậptăng thêm từ đầu tư mở rộng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểmquyết định thực hiện đầu tư mở rộng hoặc theoquy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bảnhướngdẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm2015. ”

- Căn cứ khoản 8 Điều 1 Lut số 32/2013/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDNđược Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2013 quy định về ưu đãivề thời gian miễn thuế, giảm thuế:

“4. Doanh nghiệp dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đanghoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quyđịnh của Luật này mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đi mới công nghệ sản xuất (đầu tư mở rộng) nếu đáp ứng một trong ba tiêuchí quy định tại khoản này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đanghoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng. Thờigian miễn thuế, giảm thuế đi với thu nhp tăng thêm do đầu tư mở rng quy định ti khoản này bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dng đối với d án đầu tư mới trên cùng đa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. ”

Căn cứ Nghđịnhsố 218/2013/NĐ-CP ngày26/12/2013 của Chính phủquy định chitiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN:

+ Tại tiết a khoản 1 Điều 15 quy định:

1.Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từthực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệtkhó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theoNghị định này, khu kinh tế, khu công nghệ cao k cảkhu công nghệ thông tin tập trung đượcthành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chínhphủ; ”

+ Tại khoản 1 Điều 16 quy định vềmiễn thuế, giảm thuế:

1. Miễnthuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

Thu nhập của doanh nghiệp từ thựchiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định này... ”

+ Tại Phụ lục Danh mục địa bàn ưu đãidoanh nghiệp quy định về địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khókhăn:

”8. Tỉnh Tuyên Quang: Các huyện NaHang, Chiêm Hóa, Lâm Bình ”

- Căn cứ khoản 9 Điều 1 Lut số 71/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày26/11/2014 sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 2 Luật số 32/2013/QH13 về thuế TNDN nhưsau:

“3. Doanh nghiệp dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thunhập doanh nghiệp tại thời điểm cấp phéphoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định củapháp luật về đầu tư. Trường hợp pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp có thay đổi mà doanh nghiệp đáp ứng điều kiện ưuđãi thuế theo quy định của pháp luật mới được sửa đi, bổ sung thì doanh nghiệp được quyền lựa chọn hưởng ưu đãi về thuế suất và về thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định củapháp luật tại thời điểm cấp phép hoặctheo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bsung cho thời gian còn lại." ' ;

Căn cứ các quy định trên:

1. Đốivới trường hợp xác định ưu đãi thuế theoGiấy chứng nhận đầu tư lần đầu (năm 2007): Công ty được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN theo:

+ Ưu đãi đối với phần thu nhập tăngthêm từ đầu tư mở rộng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tạithời điểm quyết định thực hiện đầu tư mở rộng (năm 2007): Miễn 04 năm vàgiảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành đưavào sản xuất; kinh doanh có thu nhập.

Theo báo cáo của Công ty thì năm 2013dự án đi vào hoạt động nên Công ty được ưu đãi thuế cho thời gian còn lại kể từkỳ tính thuế 2015.

Cụ thể: Miễn thuế 2 năm (2015, 2016)và giảm 50% số thuế phải nộp của 7 năm tiếp theo (tính từ năm 2017).

+ Hoc miễn 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm theo quy địnhcủa Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và cácvăn bản hướng dẫn thi hành chothời gian còn lại kểtừ kỳ tính thuế năm 2015.

Cụ thể: Miễn thuế 2 năm (2015, 2016)và giảm 50% số thuế phải nộp của 9 năm tiếp theo (tính từ năm 2017).

2. Đối vi trường hp xác định ưu đãi thuế theo Giấy chứng nhận sửa đổi lần th nhất ngày 23/9/2009 (năm 2009):

Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDNđối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng (năm 2009). Thời gian miễnthuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng bằng với thời gianmiễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dựán đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (Miễn 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm theo quy định củaLuật số 32/2013/QH13 , Luật số 71/2014/QH 13 và cácvăn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lạikể từkỳ tính thuế năm 2015).

Cụ thể: Miễn thuế 2 năm (2015, 2016)và giảm 50% số thuế phải nộp của 9 năm tiếp theo (tính từ năm 2017).

III. Đề xuất:

Cục thuế TP Hà Nội đề xuất thời điểmxác định ưu đãi đối với đầu tư mở rộng được căn cứ vào thời điểm triển khai dựán. Cụ thể trong trường hợp này được xácđịnh theo Giấy chứng nhận sửa đổi ln thứ nhất ngày 23/9/2009 sửa đổini dung về tiến đthực hiện d án (năm 2009).

Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm công vănhỏi của Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại quốc tế đTổng cục Thuế xem xét, hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội rất mong sớm nhậnđược ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế đểcó cơ sở hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn