TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56618/CT-HTr
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Manpower ViệtNam
(Địa ch: Phòng 802, tầng 8 Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm,TP.Hà Nội; MST: 0102617327)

Trả lời công văn số MPVN1504 ngày 31/7/2015 của Công tỵ TNHH Manpower Việt Nam (sau đây gọitắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế TNCN, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến nhưsau:

- Căn cứThông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 củaBộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làmviệc tại khu kinh tế:

+ Tại Điều 1 quy định người nộp thuế và phạm vi áp dụng:

“3. Cá nhân ký hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhânngoài Khu kinh tế, nhưng được c đến làm việc tại Khu kinh tế để thực hiện các hợp đồng kinh tếdo tổ chức, cá nhân ngoài Khu kinh tế kýkết với Ban quản lý khu kinh tế, cơ quan quản lý Nhà nước tại Khu kinh tế hoặc với tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế. ”

+ Tại Điều 2 quy định thu nhập chịu thuế làm căn cứgiảm thuế:

“Điều 2. Thu nhập chịu thuế m căn cứ giảm thuế

Thu nhập làm căn cứ tính s thuế thu nhập cá nhân được giảm theo hướng dẫn tại Thông tư này gm:

1. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc tạiKhu kinh tế được Ban quản lý Khu kinh tế, cơ quan quản lý Nhà nước tại Khu kinhtế hoặc tổ chức, cá nhân có cơ sở kinhdoanh tại Khu kinhtế trả.

2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân đượccử đến làm việc tại Khu kinh tế nhận được do tổchức, cá nhân ngoài Khu kinh tế trảđ thực hiện các hợp đồng kinhtế ký hết với Ban quản lý Khu kinh tế, cơ quan quản lý Nhà nước tại Khu kinh tế hoặc tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư và sn xut kinh doanh tại Khu kinh tế.

3. Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Khu kinhtế của cá nhân, nhóm cá nhân được cấpgiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Khu kinh tế.

4. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân nhận được do làm việc tại khu xửlý chất thải độc hại của Khu kinh tế đặtngoài Khu kinh tế.

Việc xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiềncông và thu nhập từ kinh doanh thực hiệntheo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. ”

+ Tại Điều 3 quy định xác định số thuế được giảm.

Căn cứ quy định trên, trường hợp người lao động đượcCông ty cử đến làm việc tại Khu kinh tế để thực hiện các hợp đồng kinh tế do Công ty ký kết với Ban quản khu kinh tế, cơ quan quản lý Nhà nướctại Khu kinh tế hoặc với tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh tạiKhu kinh tế thì khi thực hiện kê khai giảm thuế TNCN (giảm 50% số thuếTNCN đối với phần thu nhập nhận được do làm việc tại khu kinh tế) cho người lao động làm việc tạikhu kinh tế, Công ty phải xác địnhriêng thu nhập từ tiền lương, tiền công trả cho người lao động do làm việc tạikhu kinh tế.

Cách xác định sốthuế TNCN được giảm đề nghị Công ty nghiên cứu Điều 3 Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Hồ sơ chứng minh thời gian cá nhân người lao động làmviệc tại Khu kinh tế đề nghị Công ty căn cứ vào điểm 2, Điều 2 Thông tư số128/2014/TT-BTC và thực tế từng trường hợp đểthực hiện.

Vướng mc cụ thể đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH ManpowerViệt Nam được biết và thực hiện./,

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kim tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn