TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5662/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH liên doanh khách sạn Plaza
Địa chỉ: 17 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0300674923

Trả lời văn bản số Tax01-/26.07.13 ngày29/07/2013 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCNvà Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế TNCN:

“Thu nhập từ tiền lương, tiền côngmà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ cáckhoản phụ cấp trợ cấp sau:

Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấptai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh son hoặc nhận connuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuấthàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và cáckhoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật lao động và Luật bảo hiểm xã hội.”

Trường hợp Công ty kết thúc hợp đồnglao động trước thời hạn, Công ty chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao độngtheo đúng quy định của Bộ luật Lao động thì khoản trợ cấp thôi việc này khôngtính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của người lao động, trườnghợp Công ty trả trợ cấp thôi việc cho người lao động không đúng theo quy địnhcủa Bộ luật Lao động hoặc chi cao hơn mức quy định thì phần chi không đúng,phần chênh lệch chi cao hơn phải tính vào thu nhập chịu thuế của người lao độngđể tính thuế TNCN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- P.KT1
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT
1791-219325/2013-ntn

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga