TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56621/CT-HTr
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2015

Kínhgửi: Công ty TNHH MTV ng dụng kỹthuật và sản xuất - CN Hà Nội
(Địa chỉ: S 89B Lý Nam Đế - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội)
MST: 0300520578-001

Trả lời công văn số 57/CNHN-KT ngày 07/04/2015 của Công ty TNHHMTV ứng dụng kthuật và sản xuất - CN Hà Nội (sau đây gọitắt là Chi nhánh) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăngvàNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật thuế GTGT:

+ Tại Điều 9 quy định thuế suất 0%:

1.Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa,dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xâydựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phithuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộcdiện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mứcthuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điềunày.

Hàng hóa,dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụđược bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nướcngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứngcho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hànghóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nướcngoài theo quy định của pháp luật.

….

Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhânở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tchức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khuphi thuế quan.

….

Trường hợp cung cấp dịch vụ màhoạt động cung cấp vừa diễn ra tại Việt Nam, vừa din ra ở ngoài Việt Nam nhưng hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa hai người nộp thuế tại Việt Nam hoặc cơ sở thường trú tại Việt Nam thìthuế suất 0% ch áp dụng đối với phần giá trị dịchvụ thực hiện ở ngoài Việt Nam, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hiểm chohàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất 0% trên toàn bộ giá trị hợp đồng. Trườnghợp, hợp đồng không xác định riêng phần giá trịdịch vụ thực hiện tại Việt Nam thì giá tính thuế được xác định theo tỷ lệ (%) chi phí phát sinh tại Việt Nam trên tổng chi phí.

Cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụlà người nộp thuế tại Việt Nam phải có tài liệu chứng minh dịch vụ thực hiện ởngoài Việt Nam.

c) Vận tải quốc tếquy định tại khoản này bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hànghóa theo chặng quốc tế từ Việt Nam ranước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở nướcngoài, không phân biệt phương tiện trực tiếp vận tải hay không có phương tiện. Trườnghợp, hợp đng vận tải quốc tế bao gồm cả chặng vậntải nội địa thì vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội địa.

2. Điều kiện áp dụng thuếsuất 0%:

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

- Có hợp đồng bán, gia cônghàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

- Có chứng từ thanh toántiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng vàcác chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có tờ khai hải quan theoquy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

Riêng đối với trường hợp hàng hóa bánđiểmgiao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam, cơ sở kinh doanh (bên bán) phải có tài liệu chứng minh việc giao,nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam như: hợp đồng mua hàng hóa ký với bên bán hàng hóa ở nước ngoài; hợp đồng bán hàng hóa ký với bên muahàng; chứng từ chứng minh hàng hóa được giao, nhận ở ngoài Việt Nam như: hóađơn thương mại theo thông lệ quốc tế, vận đơn, phiếu đóng gói, giấy chng nhận xuất xứ...; chứng từthanh toán qua ngân hàng gồm: chứng từqua ngân hàng của cơ sở kinh doanh thanh toán cho bên bán hàng hóa ở nước ngoài; chng từ thanhtoán qua ngân hàng của bên mua hàng hóa thanh toán cho cơ sở kinh doanh.

Ví dụ48: Công ty A và Công ty B (là các doanh nghiệp Việt Nam) ký hợp đồngmua bán dầu nhờn. Công ty A mua dầu nhờn của các công ty ở Sin-ga-po, sau đó bán cho Công ty Btại cảng bin Sin-ga-po. Trường hợp Công ty A có:Hợp đồng mua dầu nhờn ký với các công ty ở Sin-ga-po, hợp đồng bán hàng giữa Công ty A và Công ty B;chng từ chứng minh hàng hóa đã giao cho Công ty Btại cảng biển Sin-ga-po, chng từ thanh toán tiền qua ngân hàng do Công tyA chuyn cho các côngty bán dầu nhờn ở Sin-ga-po, chứng từ thanh toán tiền qua ngân hàng do Công tyB thanh toán cho Công ty A thì doanh thu do Công tyA nhận được từ bán dầu nhờn cho Công ty B được áp dụng thuế sut thuế GTGT 0%.

b) Đi với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồngcung ứng dịch vụ với tổ chức,cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toántiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứngtừ khác theo quy định của pháp luật;

c) Đối với vận tải quốc tế:

- Có hợp đồng vận chuyểnhành khách, hành lý, hàng hóa giữa người vận chuyển và người thuế vận chuyểntheo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặctừ nước ngoài đến Việt Nam hoặc cả điểm đi và điểmđến ở nước ngoài theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với vận chuyển hànhkhách, hợp đồng vận chuyển là vé. Cơ sở kinh doanhvận tải quốc tế thực hiện theo các quy định của pháp luật v vận tải.

- chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các hìnhthức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng. Đối với trường hợp vận chuyển hành khách là cánhân, có chng từ thanh toán trực tiếp. ”

+ Tại Điều 10 quy định thuế suất 5%;

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%.

Căn cứ các quyđịnh trên, trường hợp Chi nhánh ký hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Công ty TNHH MTV ứng dụng kỹ thuậtvà sản xuất (gọi tất là TECAPRO), sau đó TECAPRO ký hợp đồng bán hàng cho Côngty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel (gọi tắt là VTG) thì:

+ Nếu Chi nhánhký hợp đồng mua hàng với bên bán hàng hóaở nước ngoài rồi giao hàng cho TECAPRO mà điểm giao, nhận ở ngoài Việt Nam thì hoạtđộng mua bán hàng hóa giữa Chi nhánh vàTECAPRO được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại tiết a Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

+ Nếu Chi nhánh ký hợp đồng mua hàngtại Việt Nam và giao hàng theo chỉ định của TECAPRO cho VTG tại Việt Nam thìChi nhánh căn cứ vào thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ để xuất hóa đơn cho TECAPRO theo quy định.

+ Trường hợp Chi nhánh ký hợp đồng với TECAPRO thựchiện cung cấp dịch vụ lắp đặt, triển khai, chạy thử theo chỉ định của TECAPROcho VTG ở nước ngoài thì trường hợp này không đáp ứng điều kiện được áp dụngthuế suất thuế GTGT 0%. Chi nhánh xuất hóađơn GTGT thuế suất 10% cho TECAPRO.

+ Đối với các hợp đồng vận chuyểnhàng hóa theo chặng quốc tế từ Việt Namra nước ngoài hoặc cả điểm đi và điểm đến ở nước ngoài, không phân biệt cóphương tiện trực tiếp vận tải hay không có phương tiện theo các hình thức phùhợp với quy định của pháp luật thì bênvận chuyển xuất hóađơn GTGT thuế suất 0%nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại tiết c Khoản 2 Điều 9 Thông tư số219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công tyTNHH MTV ứng dụng kỹ thuật và sản xuất - CN Hà Nội được biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P Ktr5; P pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn