BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5663/TCT-DNL
V/v: thời điểm xác định thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2160/CT-THNVDT ngày 01/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An và công văn số 2100/CT-THNVDT ngày 23/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An vướng mắc về thời điểm xác định thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 8 Thông Tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính Phủ; khoản 1 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định về thời điểm xác định thuế GTGT:

"Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền".

Căn cứ quy định nêu trên, thời điểm Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Vinh bàn giao tài sản bảo đảm của Doanh nghiệp tư nhân Trung Việt Á cho Công ty TNHH Ngọc Hà (đơn vị trúng thầu) là thời điểm xác định thuế GTGT vì từ thời điểm này trở đi thì quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là tài sản bảo đảm nêu trên mới thuộc về Công ty TNHH Ngọc Hà.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh nghệ An biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC (TCT);- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Ngọc Minh