BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5664/TCT-CS
V/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam
(Địa chỉ: Khu đất CN5.3G, khu CN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Quận An Hải, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, thành phố Hải Phòng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 14102014/JX ngày14/10/2014 của Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam về việc sử dụngPhiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và xuất hóa đơn định kỳ. Về vấn đề này,sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủquy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, baogồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu;hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho ngườilao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quátrình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàntrả hàng hóa.”

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyểngiao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đãthu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục,công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn chokhối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

...

Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người muathường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứngkhoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảngkê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuốicùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.”

Tại khoản 4, Điều 3, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về loại hình thức hóa đơn như sau:

“4. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý nhưhóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bánđại lý (mẫu số 5.5 và 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).”

Căn cứ quy định nêu trên, để phù hợp với đặc thù sản xuất,pha chế dầu bôi trơn với quy mô sản xuất lớn và việc giao hàng được thực hiệnvới số lượng lớn, thường xuyên trong một ngày tại nhiều địa điểm khác nhau trêncả nước cho cùng một khách hàng, Tổng cục Thuế chấp thuận:

- Khi giao hàng cho khách hàng, Công ty TNHH JX Nippon Oil& Energy Việt Nam được lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để làm căncứ xuất hàng, vận chuyển và giao hàng.

- Định kỳ một tuần, Công ty TNHH JX Nippon Oil & EnergyViệt Nam tiến hành đối chiếu lượng hàng với các khách hàng. Căn cứ số lượngthực tế giao nhận mà khách hàng xác nhận trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyểnnội bộ, bảng kê, biên bản đối chiếu lượng hàng, Công ty TNHH JX Nippon Oil& Energy Việt Nam lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng. Hóa đơn đã lập(liên lưu tại Công ty ) kèm theo toàn bộ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộđể làm căn cứ chứng minh cho lượng hàng đã giao cho khách hàng.

- Trường hợp một tuần rơi vào hai tháng liên tiếp, thì hóa đơnđược phát hành vào ngày cuối cùng của tháng đầu tiên để đảm bảo việc tính và kêkhai thuế GTGT được kịp thời trong tháng. Doanh thu bán hàng theo đó cũng đượcphản ánh đúng trong tháng xuất hàng cho khách hàng. Tổng lượng hàng giao cho kháchhàng phải luôn đúng bằng tổng lượng hàng được lập hóa đơn trong tháng.

Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam phải chịutrách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các hóa đơnđược lập nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn