BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5667/TC-QLCS
V/v kê khai đăng ký trụ sở làm việc của các cơ quan HCSN trung ương tại địa phương

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể

Theo báo cáo của Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đến nay phần lớn các cơ quan HCSN trực thuộc các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể trung ương đóng trên địa bàn địa phương chưa tích cực kê khai đăng ký trụ sở làm việc với Sở Tài chính - Vật giá theo Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Để phấn đấu đến hết năm 2003 hoàn thành cơ bản việc kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan HCSN, Bộ Tài chính đề nghị: Thủ trưởng các Bộ, ngành, cơ quan đoàn thể thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp mình quản lý tại các địa phương thực hiện ngay việc kê khai đăng ký trụ sở làm việc với Sở Tài chính - Vật giá, nơi cơ quan, đơn vị đặt trụ sở để được cấp giấy chứng nhận quyền quản lý sử dụng trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC nêu trên.

Từ năm 2004 trở đi, Ngân sách nhà nước chỉ bố trí kinh phí cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đối với những trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị đã thực hiện kê khai đăng ký và được cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc theo đúng quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Tuấn